ขนาดอิทธิพลและอำนาจทดสอบในการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางคลินิก

Main Article Content

วัฒนา ชยธวัช

บทคัดย่อ

ขนาดอิทธิพลและอำนาจทดสอบนำมาใช้ในการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางคลินิกที่ใช้ขนาดตัวอย่างน้อยกว่าการวิจัยเชิงสำรวจ การกำหนดขนาดตัวอย่าง (n) ที่เหมาะสมสามารถศึกษาได้จากสื่อออนไลน์ เช่น G*Power Power and Sample Size .com Calculators และ Sample Size Calculators เป็นต้น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านี้ ต้องมีการเลือกประเภทของการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การใส่ค่า ประชากร (N) ค่าระดับนัยสำคัญ (significance level ) หรือ ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 ( ) หรือค่าช่วงความเชื่อมั่น (confidence interval 1- ) ค่าความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 2 ( ) หรือ อำนาจทดสอบ (1- ) และค่าขนาดอิทธิพล (effect size ) ซึ่งล้วนเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักวิจัย บทความนี้นำเสนอนิยามศัพท์และวิธีการทางสถิติที่ทำให้เกิดสูตรการกำหนดขนาดตัวอย่าง เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
ปกิณกะ