ตัวแบบมาร์คอฟในการพยากรณ์สถานะโรค

Main Article Content

วัฒนา ชยธวัช

บทคัดย่อ

ตัวแบบมาร์คอฟได้ถูกนำใช้ในการพยากรณ์สถานะโรคในต่างประเทศและในประเทศไทย ในการวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยมักยุติที่การทดลองได้ผลแตกต่างหรือไม่ (significant)  แต่ตัวแบบมาร์คอฟสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการพยากรณ์สถานะโรคได้ บทความนี้จึงได้นำเสนอทฤษฎีลูกโซ่มาร์คอฟตั้งแต่การกำหนดสถานะ เมตริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะ และการประเมินสถานะให้ดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงจุดสมดุลย์ พร้อมทั้งนำตัวอย่างกรณีการวิจัยนวดไทยมาแสดงโดยเริ่มตั้งแต่การประมวลผลข้อมูล การสร้างเมตริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะจากข้อมูล และการพยากรณ์ผลการรักษาไปในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
ปกิณกะ