ประสิทธิผลอุปกรณ์ก้ามปูกดจุดนวดแขนและฝ่ามือด้วยตนเองลดอาการชาปลายมือในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

จิตรลดา ทาตาสุข

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลอุปกรณ์ก้ามปูกดจุดนวดแขนและฝ่ามือด้วยตนเองลดอาการชาปลายมือในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและเพื่อศึกษาความพึงพอใจในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้อุปกรณ์ก้ามปูกดจุดนวดแขนและฝ่ามือด้วยตนเองลดอาการชาปลายมือในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการชาฝ่ามือมารับการรักษาที่คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครจำนวน 12 คน กำหนดขนาดตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยใช้แบบประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจการใช้ผลนวัตกรรมคลายปวดนวดตัวเองภายในระยะเวลา 5วันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการชาฝ่ามือใช้อุปกรณ์ก้ามปูกดจุดนวดแขนและฝ่ามือด้วยตนเอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 62.17 ปีระยะเวลาที่เป็นเบาหวานเฉลี่ย 8.85 ปี มีค่า FBS/DTX เฉลี่ย 117.5 ผลการวิจัยพบว่า พบว่าอุปกรณ์ก้ามปูกดจุดสามารถลดอาการชาปลายมือในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0001) และเมื่อได้ใช้อุปกรณ์ก้ามปูกดจุดแล้วมีระดับคะแนนความพึงพอใจมากเกี่ยวกับประสิทธิภาพอุปกรณ์ก้ามปูกดจุด มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 51.45  คิดเป็นร้อยละ 85.75 และความพึงพอใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้จากอุปกรณ์ก้ามปูกดจุด มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 50.5 คิดเป็นร้อยละ 84.16

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ