ผลการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาเถาวัลย์เปรียงต่ออาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

Main Article Content

ศุภชัย ชุ่มชื่น

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียงและผลของยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียงต่ออาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสลุด จำนวน 81 คนในปี 2561-2562 ที่มีอาการปวดหัวเข่าแบบเรื้อรัง โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่มและมีวิธีการศึกษาดังนี้ กลุ่มที่ 1 รักษาโดยการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียง 41 คนโดยทำการนวดวันเว้นวันจำนวน 7 วัน ครั้งละ 45 นาที ร่วมกับการรับประทานยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียง ขนาด 500 มิลลิกรัม จำนวน 2 เม็ดหลังอาหารทันที วันละ 3 ครั้งติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน กลุ่มที่ 2 รักษาโดยการจ่ายยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียงอย่างเดียว 40 คน ขนาด 500 มิลลิกรัม จำนวน 2 เม็ดหลังอาหารทันที วันละ 3 ครั้งติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ประเมินผลระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังโดยใช้แบบประเมินเฟเชียลเพนสเกลล์ (facial pain scale) และแบบประเมินระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม (Oxford Knee Score) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบความเจ็บปวดก่อนและหลังการรักษาภายในกลุ่มที่ 1 มีระดับความเจ็บปวดลดลงในวันที่ 3 เป็นต้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนกลุ่มที่ 2 มีระดับความเจ็บปวดลดลงในวันที่ 5 เป็นต้นไปอย่างมีนัยยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนระดับความเจ็บปวดระหว่างกลุ่มพบว่ากลุ่มที่ 1 มีระดับความเจ็บปวดลดลงแตกต่างจากกลุ่มที่ 2 ในวันที่ 6 และ 7อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) จึงสรุปได้ว่าการรักษาแบบการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียงมีผลลดอาการปวดหัวเข่าแบบเรื้อรัง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ