การสอบความรู้การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง

Main Article Content

วัฒนา ชยธวัช

บทคัดย่อ

สภาการแพทย์แผนไทยมีข้อบังคับการสอบความรู้ทั้งสิ้น  3 ฉบับ ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ความไม่เข้าใจในการนับปีเพื่อการเก็บผลการสอบผ่านทำให้เกิดปัญหาแก่ผู้เข้าสอบจำนวนหนึ่งตลอดมา  การนับปีผลการสอบผ่านนั้นนับแต่ปีที่สอบผ่านโดยใช้ปีตามประกาศการสอบความรู้ (ในประกาศสอบจะมีคำว่า ประจำปี) โดยไม่คำนึงถึงครั้งที่สอบผ่าน หมายถึง นับปีที่สอบผ่านเป็นปีที่ 1 เลย  ข้อบังคับการสอบความรู้ฉบับปัจจุบันประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2562 มีการสอบ 3 ขั้นตอน และเพิ่มเงื่อนไขให้นักศึกษาที่เหลือแต่รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิทธิสอบ ในขั้นตอนที่ 2 ทุกด้านได้ ทำให้การสอบขั้นตอนที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เก็บผลการสอบผ่านไว้ได้ 3 ปี แต่ในการสอบ ครั้งที่ 2 เก็บผลการสอบไว้ได้ถึง 4 ปี สภาการแพทย์แผนไทยควรต้องระบุผลการสอบผ่านในครั้งที่และปีที่ผ่าน ๆ มาที่สามารถเก็บผลในการสอบครั้งนั้นไว้ใช้ในการประกาศสอบที่เป็นปัจจุบันด้วย เพื่อลดข้อผิดพลาดในการสมัครสอบ

Article Details

บท
ปกิณกะ