ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ณ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

Main Article Content

กนกวรรณ แสนสุภา

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายแบบหาความสัมพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ณ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน โดยใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างมารับบริการ ณ แผนกแพทย์แผนไทย  โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จำนวน 92 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ปัจจัยด้านการรับรู้ และแรงสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมานไคสแควร์และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน


ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละมีคะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทุกด้านอยู่ใน ระดับปานกลาง ยกเว้นด้านกิจกรรมทางกายที่อยู่ในระดับต่ำ ระยะเวลาปวด การรับรู้ความสามารถตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (p < 0.01) ที่การรับรู้อุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.01) สำหรับอายุ ดัชนี มวลกาย และการรับรู้ประโยชน์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  มีข้อเสนอแนะ จัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย ควรส่งเสริมการรับรู้ ความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ