ประสิทธิผลของยาพอกเข่าตำรับหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าต่อการบรรเทาอาการปวดและองศาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า

Main Article Content

ศิริรัตน์ ศรีรักษา
สุธินันท์ วิจิตร
ซากีมะห์ สะมาแล
ชวนชม ขุนเอียด
วิชชาดา สิมลา
ตั้ม บุญรอด

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของยาพอกเข่าตำรับหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าต่อการบรรเทาอาการปวดและองศาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่มารับการรักษาอาการปวดเข่า ณ คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน อำเภอ    ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 30 คน อาสาสมัครจะได้รับการรักษาด้วยการพอกเข่า จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที โดยทำการรักษาวันเว้นวัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 2) แบบประเมินระดับความปวด และ 3) แบบบันทึกการวัดองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติ Paired t-test และ Wilcoxon matched pairs signed ranks test ผลการวิจัย พบว่า อาสาสมัครมีระดับความปวดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) และมีองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าท่างอเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001)


ดังนั้น ยาพอกเข่าตำรับหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าสามารถลดระดับความปวดและเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า จึงเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่าและเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในด้านการรักษาให้คงอยู่

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ