เผยแพร่แล้ว: 27-06-2022

บทบรรณาธิการ

สุภัทรา กลางประพันธ์

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารบ่งคุณภาพในตำรับยาฝีธนูธรวาต

สิรีธร อำพันธุ์, สรรใจ แสงวิเชียร, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ

1-14

ประสิทธิผลของยาพอกเข่าตำรับหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าต่อการบรรเทาอาการปวดและองศาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า

ศิริรัตน์ ศรีรักษา, สุธินันท์ วิจิตร, ซากีมะห์ สะมาแล, ชวนชม ขุนเอียด, วิชชาดา สิมลา, ตั้ม บุญรอด

47-62

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกบริบาลสุขภาพด้วยการแพทย์พื้นบ้าน ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ฤทธิชัย พิมปา, ชนาภัทร ทิพย์กรรภิรมย์, ชิน คำเครื่อง, นัทธ์ชนัน ไทยบุญรอด, พัชนิภา จำเริญจิตสกุล, ศิวาภรณ์ จันเทศ

ึ79-92

การศึกษาปริมาณสารฟีนอลิก ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดสมุนไพร

ชารินันท์ แจงกลาง, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, วรกานต์ โสมี, สิริภา ทมตะขบ, ภัสศรี แสงสาย

93-106

การศึกษาความคงตัวและฤทธิ์เบื้องต้นของสารสกัดจากตำรับสมุนไพรไทย ในการต้านเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคบนผิวหนัง

พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม, ซาฟาวี มะแม, นัสรีย์ แวมะ, มูฮำหมัดเปาซี คาเร็ง, อนัส เบ็ญจมาตร, ศิริรัตน์ ศรีรักษา

117-128

ประสิทธิผลการสักยาเปรียบเทียบกับการประคบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

พรพรรณ คำมา, สรรใจ แสงวิเชียร, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ, ธารา ชินะกาญจน์, พีรยา อานมณี

129-144