ผลของการนวดไทยแบบราชสำนักและนวดแผนจีน (ทุยหนา) เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยส่งเสริมการเข้ารับบริการที่คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน

Main Article Content

ศรัณย์ พงศ์ภาณุมาพร
ศุภะลักษณ์ ฟักคำ
ธัญญะ พรหมศร
สรรใจ แสงวิเชียร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลการรักษาด้วยนวดแผนไทยแบบราชสำนักและนวดแผนจีน (ทุยหนา) ต่ออาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และโปรโมชั่นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่คลินิก ผู้ป่วยอาการปวดหลังส่วนล่างซึ่งถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรับการนวดแผนไทยแบบราชสำนัก (15 คน) และกลุ่มนวดแผนจีน (15 คน) ทำการวิจัยด้วยวิธีการทดลองแบบผสม ได้แก่ การทดลองแบบกึ่งทดลองและแบบเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามการรับรู้อาการปวดของทั้งสองกลุ่มทั้งก่อนและหลังทดสอบด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้อาการปวดหลังส่วนล่างทั้งกลุ่มที่รักษาแบบแผนไทยและแผนจีนลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) ความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการทางการแพทย์อยู่ในระดับสูงสุด ยิ่งไปกว่านั้นยังได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเข้ารับบริการด้วยวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา พบว่า การตัดสินใจของลูกค้าสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะความสำเร็จของการรักษาด้วยราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงการเดินทางที่สะดวก หาง่าย และมีที่จอดรถ นอกจากนั้นควรมีแผ่นพับนำเสนอสินค้าและบริการของคลินิก งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงความพึงพอใจของลูกค้าและปัจจัยการตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานด้านคลินิก


 

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ