บทบรรณาธิการ

Main Article Content

สุภัทรา กลางประพันธ์

บทคัดย่อ

วารสารหมอยาไทยวิจัยเข้าสู่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน โดยเป็นบทความทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่นเดิม ซึ่งในฉบับนี้มีบทความบางส่วนที่มีจากการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ MICE University ที่จัดขึ้นโดยคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2565 ซึ่งในฉบับนี้ประกอบไปด้วยนิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ 1) การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารบ่งคุณภาพในตำรับยาฝีธนูธรวาต 2) การประเมินผลการรักษาโรคตาด้วยวิธีการบ่งต้อด้วยหนามหวาย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท 3) ผลของการนวดไทยแบบราชสำนักและนวดแผนจีน (ทุยหนา) เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยส่งเสริมการเข้ารับบริการที่คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน 4) ประสิทธิผลของยาพอกเข่าตำรับหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าต่อการบรรเทาอาการปวดและองศาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า 5) การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในการกักน้ำมันงาและน้ำมันหญ้าขัดมอนในการบรรเทาอาการปวดเข่าของผู้ป่วยโรคจับโปงแห้งเข่า 6) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกบริบาลสุขภาพด้วยการแพทย์พื้นบ้านในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 7) การศึกษาปริมาณสารฟีนอลิก ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดสมุนไพร 8) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาเบญจกูลในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดแน่นท้องของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ 9) การศึกษาความคงตัวและฤทธิ์เบื้องต้นของสารสกัดจากตำรับสมุนไพรไทยในการต้านเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคบนผิวหนัง  และ 10) ประสิทธิผลการสักยาเปรียบเทียบกับการประคบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม


กองบรรณาธิการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในวารสารหมอยาไทยวิจัยจักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์ ทางวารสารพร้อมที่จะพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อประโยชน์ทางวิชาการโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยต่อไป


 


บรรณาธิการวารสารหมอยาไทยวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ภักศจีภรณ์ ขันทอง

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ