การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในการกักน้ำมันงาและน้ำมันหญ้าขัดมอนในการบรรเทาอาการปวดเข่าของผู้ป่วยโรคจับโปงแห้งเข่า

Main Article Content

กชมน ฮานาซาวา
ศุภะลักษณ์ ฟักคำ
สรรใจ แสงวิเชียร
ธารา ชินะกาญจน์
พีรยา อานมณี

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษากึ่งทดลอง การทดลองแบบสุ่มกลุ่มตัวอย่างและมีกลุ่มควบคุม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการกักน้ำมันงากับน้ำมันหญ้าขัดมอนในการบรรเทาอาการปวดเข่าของผู้ป่วยโรคจับโปงแห้งเข่า ศึกษาเปรียบเทียบความปลอดภัยของการกักน้ำมัน และศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคจับโปงแห้งเข่าที่ได้รับการกักน้ำมัน ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานสาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 70 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 35 คน กลุ่มที่ 1 ได้รับการกักน้ำมันงา และกลุ่มที่ 2 ได้รับการกักน้ำมันหญ้าขัดมอน ทั้งสองกลุ่มจะได้รับการรักษาสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ประเมินก่อนและหลังรักษา โดยวัดระดับความปวด องศาการเคลื่อนไหวข้อเข่า การตรวจทางหัตถเวชกรรมไทย แบบประเมิน Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา และสถิติพารามิเตอร์


            ผลการวิจัยพบว่า ความเจ็บปวดก่อนและหลังการรักษา ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการกักน้ำมันงา และกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการกักน้ำมันหญ้าขัดมอน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความเจ็บปวดหลังการรักษาของทั้งสองกลุ่ม พบว่า ระดับความเจ็บปวดหลังการรักษาของทั้งสองกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จากการศึกษาอาการข้างเคียงพบว่าทั้งสองกลุ่มไม่มีอาการข้างเคียง ภาพรวมความพึงพอใจของการได้รับการกักน้ำมันทั้งสองกลุ่ม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด


การกักน้ำมันงา และน้ำมันหญ้าขัดมอน มีประสิทธิผลและความปลอดภัยในการรักษาไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงสามารถเป็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ