บทบรรณาธิการ

Main Article Content

บทคัดย่อ

วารสารหมอยาไทยวิจัยในปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นหลายประการจนทำให้ต้องขอกล่าวแสดงความยินดีกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ของกองบรรณาธิการจำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริณี แสงประไพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณย์ ฉวีรักษ์ ไปพร้อมกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมให้แพทย์แผนไทยและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในสาขาทางการแพทย์ส่งบทความมาเผยแพร่ได้ตลอดปี สำหรับฉบับนี้มีบทความทั้งสิ้น จำนวน 10 เรื่อง มีทั้งบทความต้นฉบับและปกิณกะ ในส่วนของบทความต้นฉบับมีจำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) ผลของเจลสมุนไพรสูตรประยุกต์และตำรับยาพอกสมุนไพรต่อการบรรเทาอาการปวดประจำเดือนในนักศึกษาที่ปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมิ  2) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของตำรับยาทาพระเส้นระหว่างการใช้น้ำกระสายยาน้ำสุราและน้ำส้มสายชูต่อการรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่าที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  3) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของตำรับน้ำมันมหาจักรกับ 1% ไดโคลฟีแนคเจลลดอาการปวดในผู้ป่วยโรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 4 หลัง  4) ประสิทธิผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักร่วมกับสมุนไพรหญ้าดอกขาวในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือนน้ำหนักเกิน  5) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรป้องกันโควิด 19 ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  6) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พืชกระท่อมในการดูแลตนเองของประชาชนในพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  7) ประสิทธิภาพของเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดหอมแดง 8) การตรวจคัดกรองปริมาณสารประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ในสารสกัดอ้อยดำและเตยหอม สำหรับใช้เป็นเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ  และปกิณกะจำนวน 2 เรื่อง คือ 1) ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการรักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติในตำบลหงส์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และ 2) การปริวรรตตำรายาสมุนไพรที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานอีสาน: กรณีศึกษาคัมภีร์ใบลานของหมอพื้นบ้านพิมพ์ แก้ววิเศษ ผูกที่ 2


ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลากลั่นกรองบทความและให้ข้อเสนอแนะที่ดีมีคุณค่าต่อการพัฒนาของผู้นิพนธ์ และขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่สนใจและให้ความสำคัญกับงานทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยร่วมกัน

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ