เผยแพร่แล้ว: 31-12-2022

การเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลสมุนไพรสูตรประยุกต์และตำรับยาพอกสมุนไพรต่อการบรรเทาอาการปวดประจำเดือนในสตรีวัยเจริญพันธุ์

กัญทร ยินเจริญ, ศรินทร์รัตน์ จิตจำ, สิริรัตน์ เลาหประภานนท์, ชุตินันท์ เฉียงแท้, วสันต์ หะยียะห์ยา

1-12

ประสิทธิภาพของเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดหอมแดง

พรกรัณย์ สมขาว, จินตนา จุลทัศน์, ณิชาพัตร์ ฉลอมพงษ์, ธัญลักษณ์ ประเสริฐ, ปรียาภรณ์ มุลตีกะ

99-110