ประสิทธิผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักร่วมกับสมุนไพรหญ้าดอกขาว ในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือนน้ำหนักเกิน

Main Article Content

บุณยวีร์ วงษ์เจริญรักษ์
วัฒนา ชยธวัช
ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์

บทคัดย่อ

การวิจัยทางคลินิกแบบกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักโดยใช้หญ้าดอกขาวร่วมกับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักต่อ น้ำหนักตัว เส้นรอบวงเอว และ ดัชนีมวลกาย ในกลุ่มสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือนที่มีน้ำหนักเกิน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่เขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยทำการวัดแบบกลุ่มเดียวก่อน-หลัง อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์คัดเข้า 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนัก เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดความสูง แถบวัดเส้นรอบวงเอว และคู่มือการควบคุมน้ำหนัก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ dependent paired t test ผลการวิจัยพบว่า หลังการร่วมโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัว เส้นรอบเอว และดัชนีมวลกายลดลง ขณะที่คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < .05) กล่าวได้ว่า การใช้หญ้าดอกขาวทำให้การรับรสของลิ้นเปลี่ยนแปลงไปมีบทบาทในโปรแกรมควบคุมน้ำหนักในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ