ประสิทธิภาพของเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดหอมแดง

Main Article Content

พรกรัณย์ สมขาว
จินตนา จุลทัศน์
ณิชาพัตร์ ฉลอมพงษ์
ธัญลักษณ์ ประเสริฐ
ปรียาภรณ์ มุลตีกะ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหอมแดง (Allium ascalonicum L.) และทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เจลหอมแดง ดำเนินการโดยนำหอมแดงมาสกัดด้วย 50 % เอทานอล และทำแห้งด้วยวิธี freeze-dry จากนั้นนำสารสกัดมาทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes แล้วนำไปพัฒนาเป็นเจลแต้มสิวจากสารสกัดหอมแดง และทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย P. acnes ผลจากการศึกษาพบว่า สารสกัดจากหอมแดงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยมีค่าความเข้มข้นในการยับยั้งอนุมูลอิสระ (IC50) เท่ากับ 17.04 ± 3.77 µg/mL และเมื่อทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสพบว่าสารสกัดหอมแดงมีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 35.81±1.53 µg/mL นอกจากนี้สารสกัดจากหอมแดงมีฤทธิ์ต้าน P .acnes โดยมีค่าความเข้มข้นของสารในระดับต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ (MIC) เท่ากับ 25.00 mg/mL และค่าความเข้มข้นของสารในระดับต่ำสุดที่สามารถฆ่าจุลินทรีย์ (MBC) เท่ากับ 50.00 mg/mL จากนั้นได้พัฒนาเป็นเจลแต้มสิวความเข้มข้น 0.25, 0.50 และ 1.00% พบว่าเจลมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย P. acnes และผลิตภัณฑ์เจลหอมแดงมีความคงตัวดีภายหลังการทดสอบด้วยวิธี Heating-Cooling cycle การศึกษานี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ