กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาภายในสถาบันพระบรมราชชนก
1. ศ. ร.อ. พญ. วณิชา ชื่นกองแก้ว    สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
2. ผศ. ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์         คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
3. อ. ดร. พรฤดี นิธิรัตน์              รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
4. อ. จงกลนี ตุ้ยเจริญ                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
5. อ.ดร. กิตติพร เนาว์สุวรรณ     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

บรรณาธิการ
อ. พรรณทิพย์ ช. เศรษฐาธนโภคิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
อ.ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์  มหาวิทยาลัยราชธานี
อ. ดร. สุหทัย โตสังวาลย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก

กองบรรณาธิการบุคคลภายใน
1. อ.ดร. อติพร สำราญบัว              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก
2. อ.ดร. จีรนุช สมโชค ไวท์           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก
3. อ.ดร. วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก
4. อ.ดร. ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก
5. อ.มโนไท วงษาหล้า                   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก

กองบรรณาธิการบุคคลภายนอก
1. รศ. ดร. รัชนี ศุจิจันทรรัตน์       มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
2. รศ. ดร. ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์           มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3. รศ. ดร. จันทร์ทิรา เจียรณัย      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. ผศ. ดร. จิดาภา ผูกพันธ์           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. ผศ. ดร. มะลิ โพธิพิมพ์             มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
6. ผศ. ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7. ผศ. ดร. หทัยชนก บัวเจริญ       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8. ผศ. ดร.ธวัชชัย เอกสันติ           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9. ผศ. ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10. ผศ. จริยาพร ศรีสว่าง              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. อ. ดร. ปณิตา ครองยุทธ         วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
12. อ. ดร. รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ           มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
13. อ. ดร. วิไลวรรณ ปะธิเก           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
14. อ. ดร. ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15. อ. ดร. สรินทิพย์ ทวีเดช            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16. อ. ดร. สุดาพร สถิตยุทธการ      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17. อ. ดร.สุภาพร วรรณสันทัด         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
18. พว. ดร.เกษราภรณ์ เคนบุปผา    โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
19. พว. ดร. เพ็ญศรี รักษ์วงค์            โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
20. ดร. สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี          ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
21. Mr. Kent Hamilton                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี