กองบรรณาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล

ที่ปรึกษา  
  ผศ. ดร. นิสากร วิบูลชัย   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
  ผศ. ดร. กิตติพร เนาว์สุวรรณ    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
บรรณาธิการ  
  อ. จงกลณี ตุ้ยเจริญ                                 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ  
  อ. คุณัสปกรณ์ มัคคัปผลานนท์                 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 กองบรรณาธิการบุคคลภายในสถาบันพระบรมราชชนก  
  ดร. จีรนุช สมโชค ไวท์               วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
  ดร. วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
  ดร. สุหทัย โตสังวาลย์                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
  ดร. ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน               วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
  ดร. มโนไท วงษาหล้า                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
  ดร. กำทร ดานา                          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีมหาสารคาม
  ดร. อนุชา ไทยวงษ์                     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีมหาสารคาม
  ดร. ศุภวดี แถวเพีย                      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
  ดร. คมวัฒน์ รุ่งเรือง                     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
  ดร. สุทิน ชนะบุญ                        วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น
กองบรรณาธิการบุคคลภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก
  รศ. ร.ต.อ. หญิง ดร. ระพิณ ผลสุข   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ดร. สุดาพร สถิตยุทธการ                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ดร. เอมอร แสงศิริ                           โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  ดร. อลงกรณ์ สุขเรืองกูล                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  นท. หญิง ผศ.(พิเศษ) ดร. กนกเลขา สุวรรณพงษ์      วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ
  ผศ. ดร. หทัยชนก บัวเจริญ              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  ผศ. ดร. สมรภพ บรรหารักษ์             มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ผศ. ดร. จิดาภา ผูกพันธ์                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ดร. ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์   มหาวิทยาลัยราชธานี
  ผศ. ดร. สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม         มหาวิทยาลัยพะเยา
  รศ. ดร. จันทร์ทิรา เจียรณัย             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  รศ. ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ดร. อติพร สำราญบัว                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ดร. ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  รศ. ดร. รัชนี ศุจิจันทรรัตน์               มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  ดร. รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ                       มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  ผศ. ดร. ธวัชชัย เอกสันติ                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ผศ. ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ดร. เกษราภรณ์ เคนบุปผา               โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
  ดร. สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี                ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา