กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาภายในสถาบันพระบรมราชชนก
อ.ดร.พรฤดี นิธิรัตน์                      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
อ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
อ.ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร                 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี (ข้าราชการเกษียณ)
อ.ศุภิสรา สุวรรณชาติ                    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
อ.ดร.วิไลพร รังควัต                      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (ข้าราชการเกษียณ)
อ.ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
อ.ดร.พัชรี ใจการุณ                       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

บรรณาธิการ
อ.ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
อ.ดร.สุหทัย โตสังวาลย์                      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก

กองบรรณาธิการบุคคลภายใน
1. อ.ดร.อติพร สำราญบัว                    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก
2. อ.ดร.จีรนุช สมโชค ไวท์                 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก
3. อ.ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก

กองบรรณาธิการบุคคลภายนอก
1. รศ.ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์                                    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
2. รศ.ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์                                        มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3. รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร                                       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. ผศ.ดร.จิดาภา ผูกพันธ์                                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7. ผศ.ดร.มะลิ โพธิพิมพ์                                         มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
8. อ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. อ.ดร.วิไลวรรณ ปะธิเก                                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
10. อ.ดร.สรินทิพย์ ทวีเดช                                      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11. อ.ดร.ปณิตา ครองยุทธ                                     วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
12. อ.ดร.รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ                                      มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
13. ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงศ์                                         โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
14. ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี                                 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
15. ดร.เกษราภรณ์ เคนบุปผา                                 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์