ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

ขอเชิญชวนบรรณารักษ์ทุกท่านบรรจุชื่อ "วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล" ไว้ในรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด  ที่สำคัญและน่าสนใจคือวารสารของเราตีพิมพ์ในระบบการตีพิมพ์วารสารแบบเปิด (ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดบทความและวารสารฉบับเต็มได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ซึ่งมีความเหมาะสมกับห้องสมุดที่ให้บริการแก่อาจารย์ในคณะเพื่อใช้กับวารสารที่อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการบรรณาธิกร (ดูรายละเอียดใน ระบบการตีพิมพ์วารสารแบบเปิด)