Information For Readers

ขอเชิญชวนลงทะเบียนเพื่อรับบริการแจ้งเตือนจากวารสาร ท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยคลิกลิ้งสำหรับลงทะเบียนที่อยู่ด้านบนสุดของโฮมเพจของวารสาร การลงทะเบียนนี้จะทำให้ท่านได้รับสารบัญของวารสารทางอีเมล์เมื่อวารสารได้ตีพิมพ์ฉบับใหม่ นอกจากนี้รายนามผู้อ่านที่ลงทะเบียนยังเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าวารสารของเราได้รับการสนับสนุนจากผู้อ่านทุก ๆท่าน  ทั้งนี้ขอให้ท่านมั่นใจว่าทางวารสารจะไม่ใช้ชื่อและที่อยู่จดหมายอิเล็กโทรนิคส์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่ได้ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของวารสาร