เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์

วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการศึกษาพยาบาล และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพทางด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล โดยบทความที่รับพิจารณาเพื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองและตีพิมพ์ มี 2 ประเภท คือ 1) บทความวิจัย  ทั้งนี้รวมถึงรายงานผลการทบทวนวรรณกรรมหรือวิคราะห์อภิมาน   และการทำกรณีศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย และ 2) บทความวิชาการ  เป็นบทความที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการพยาบาลและการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล เช่น บทความจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและการพัฒนาทฤษฎี หรือ วิธีวิทยาการวิจัย  เป็นต้น

ขอบเขตการตีพิมพ์

          วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล เป็นวารสารในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มย่อยด้านการพยาบาลและวิชาชีพด้านสุขภาพ  บทความที่่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณากลั่นกรอง อาจเกี่ยวข้องกับสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. การพยาบาลทั่วไป  รวมทั้งแนวคิดและทักษะพื้นฐาน ทางการพยาบาล
2. การพยาบาลขั้นสูงและการพยาบาลเฉพาะทาง  และการดูแลผู้ป่วยวิกฤติหรือฉุกเฉิน 
3. การใช้กระบวนการพยาบาล เช่น การประเมินสภาพ  การวินิจฉัยทางการพยาบาลการวางแผนการพยาบาล  เป็นต้น
4. การดูแลสุขภาพครอบครัวและชุมชน 
5. ประเด็น จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ 
6. การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมภาวะผู้นำ และการจัดการ 
7. ทฤษฎีและการวิจัยทางการพยาบาลและการสาธารณสุข
8. การดูแลสุขภาพบุคคลตามช่วงวัย หรือ ตามปัญหาสุขภาพเฉพาะโรค ได้แก่ 

 • การผดุงครรภ์และการคลอด 
 • กุมารเวชศาสตร์ 
 • อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ 
 • สุขภาพจิตและจิตเวช
 • พฤฒวิทยา 
 • โภชนาการและการกำหนดอาหารเพื่่อสุขภาพ 
 • การพยาบาลผู้เป็นโรคมะเร็ง 
 • เภสัชวิทยาทางการพยาบาล 
 • พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล 

กระบวนการพิจารณาบทความ

บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ และไม่ได้อยู่ในสังกัดเดียวกับผู้แต่ง จำนวน 2-3 ท่าน โดยเป็นการพิจารณาแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind peer reviewed) 

ขั้นตอนการส่งบทความ

 1. ส่งบทความ
  1.1 ส่งบทความ ในระบบ ThaiJO  
  1.2 ส่งหนังสือนำส่งผลงานวิชาการ และสำเนาหนังสือรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีบทความวิจัย) ในระบบ ThaiJO (Pre-Review Discussions เลือก Add discussion เลือก ส่งให้บรรณาธิการ และผู้จัดการวารสาร)
 2. พิจารณาเนื้อหาและรูปแบบขั้นต้น (Editorial pre-review) ตามขอบเขตการรับบทความของวารสาร และการจัดรูปแบบถูกต้องตามคำแนะนำผู้นิพนธ์
  2.1 บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาขั้นต้นจะดำเนินการ ดังนี้
        2.1.1 ปฏิเสธในระบบ (Decline) หรือ
        2.1.2 ส่งบทความกลับไปยังผู้แต่งในระบบ ThaiJo เพื่อแก้ไข
  2.2 บทความที่ผ่านการพิจารณาจะถูกส่งไปขั้นตอนต่อไป
 3. แก้ไขบทความตามคำแนะนำ และ ชำระค่าธรรมเนียม
  3.1 แก้ไขบทความตามคำแนะนำขั้นตอน Pre-review
  3.2 ส่งบทความแก้ไขตามคำแนะนำในระบบ ThaiJO
  3.3 ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ และส่งแบบชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ในระบบ ThaiJO หรือช่องทางอื่นที่ระบุไว้
  3.4 ออกใบเสร็จรับเงินและส่งใบเสร็จรับเงินไปยังผู้แต่ง
 4. ส่งบทความให้ผู้เชี่ยวชาญ
  4.1เตรียมบทความสำหรับผู้เชี่ยวชาญ
  4.2 สรรหาผู้เชี่ยวชาญตรงตามสาระสำคัญในบทความ
  4.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสิน
  4.4 ส่งเอกสารสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิในระบบ Thai-jo และ/หรือ ทางที่อยู่อีเมล ดังนี้
     4.4.1 บทความ
       4.4.2 คำแนะนำผู้นิพนธ์
       4.4.3 แบบประเมินบทความ
 5. พิจารณาบทความ
  5.1 ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทความตามเกณฑ์ที่กำหนด
  5.2 เขียนรายงานผลการพิจารณาตามแบบประเมิน
  5.3 ส่งรายงานผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ในระบบ ThaiJO และ/หรือ ส่งทางอีเมล
 6. ส่งผลการประเมิน
  6.1 ส่งเอกสารประกอบการแก้ไขบทความให้ผู้แต่งทางระบบ ThaiJO ดังนี้
      6.1.1 ผลการประเมิน
        6.1.2 บทความที่มีคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี)
        6.1.3 ตารางสรุปผลการแก้ไข (หรือชี้แจง) ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
  6.2 ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการส่งหรือแก้ไขบทความตามคำแนะนำผู้นิพนธ์ของวารสาร
 7. แก้ไขบทความ
  7.1 แก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
  7.2 ส่งบทความฉบับแก้ไข พร้อมเอกสารประกอบในระบบ ThaiJO ตามวันที่กำหนด
 8. ตัดสินผลการแก้ไข
  8.1 พิจารณาผลการแก้ไขตามคำแนะนำผู้นิพนธ์ ตรวจสอบการจัดรูปแบบบทความและการอ้างอิง
  8.2 ตัดสินผลการแก้ไข ใน 3 แบบ ดังนี้
      8.2.1 ตอบรับการขอตีพิมพ์โดยไม่ต้องแก้ไข บทความจะถูกดำเนินการในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนที่ 9)
        8.2.2 ตอบรับการขอตีพิมพ์โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม บทความจะถูกส่งกลับเพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่ 7 (ใช้เวลาอีก 1 – 2 สัปดาห์)
        8.2.3 ปฏิเสธการขอตีพิมพ์  บทความจะถูกปฏิเสธ (Decline) ในระบบ ThaiJO
 9. ออกหนังสือตอบรับ
  9.1 ออกหนังสือตอบรับการขอตีพิมพ์
  9.2 ส่งหนังสือตอบรับไปยัง ชื่อ-ที่อยู่ ที่กำหนด
 10. แก้ไขปรับปรุง
  10.1 แก้ไขปรับปรุงบทความ (Copyediting) ดังนี้
          10.1.1 พิสูจน์อักษร 
          10.1.2 แก้ไขรูปแบบบทความ
          10.1.3 แก้ไขการอ้างอิง
          10.1.4 จัดหน้าและทำสารบัญ
  10.2 ตรวจแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
  10.3 จัดรูปแบบบทความสำหรับการเผยแพร่
  10.4 ส่งบทความฉบับเผยแพร่ให้ผู้แต่งตรวจสอบความถูกต้อง 
 11. จัดทำไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่
 12. บันทึกข้อมูล และรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องในระบบ ThaiJO
 13. ตีพิมพ์เผยแพร่ (Publish) ในรูปแบบวารสารออนไลน์

 

การชำระค่าตีพิมพ์

 1. ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เมื่อเข้าสู่กระบวนการ Review เรื่องละ จำนวน 5,000 บาท (ตามประกาศกรอบอัตราค่าใช้จ่ายฯ) ด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  เลขที่บัญชี 301 – 1 – 06732 – 5

 2.  กรอกแบบชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (ดาวน์โหลดแบบชำระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์)

 3. ส่งหลักฐานการโอนเงินและแบบชำระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ ได้  3 ช่องทาง ดังนี้
  3.1 ส่งในระบบ ThaiJO
  3.2 Email:  piyapruek@knc.ac.th (นักจัดการวารสาร), jongkolnee@knc.ac.th (บรรณาธิการ)
  3.3 Line ID: 0914753725, Tel. 091-137-0183 (นักจัดการวารสาร), Tel. 085-495-9640 (บรรณาธิการ)

 4. กองบรรณาธิการวารสารฯ จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้แต่งทางไปรษณีย์ไทย ตามรายละเอียดที่ผู้แต่งแจ้งไว้ในแบบชำระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์

หมายเหตุ เมื่อเข้าสู่กระบวนการ Review ผู้แต่งจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

ระยะเวลาการออกเผยแพร่วารสาร

วารสารออกเผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี
 • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
 • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
 • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

นโยบายการเข้าถึงบทความในวารสารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาลอนุญาตให้ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดวารสารทั้งฉบับหรือบทความฉบับเต็มได้ทันทีที่กองบรรณาธิการอัปโหลดขึ้นในเว็บไซต์ของวารสารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

หน่วยงานที่สนับสนุนการผลิตวารสาร

ประวัติของวารสาร 

ปี พ.ศ. 2536 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จัดทำจุลสารครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า จุลสารวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก  รับตีพิมพ์บทความวิจัย และสาระที่น่าสนใจ จุลสารนี้ออกปีละ 4 ฉบับโดยฉบับแรกออกใน ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน โดยมี อาจารย์ปรางทอง เทพนีรมิตร เป็นบรรณาธิการท่านแรก

ปี พ.ศ. 2537 เปลี่ยนชื่อจาก จุลสารวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา เป็น จุลสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ตามการเปลี่ยนชื่อของวิทยาลัยพยาบาล 

ปี พ.ศ. 2539 พัฒนาจากจุลสารเป็นวารสาร ใช้ชื่อว่า วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  โดยมีอาจารย์นภาดล สีหพันธุ์ เป็นบรรณาธิการ  สำนักงานหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้อนุมัติหมายเลขมาตรฐานสากลสำหรับนิตยสาร (International Standard Serial Number [ISSN])สำหรับวารสารคือ หมายเลข ISSN - 0859-4562 ซึ่งได้ใช้ครั้งแรกในวารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2539)

ปี พ.ศ. 2556  วารสารได้รับการประเมินคุณภาพและจัดกลุ่มโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre [TCI])  ให้อยู่ในกลุ่ม 2 ของวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รับรองวันที่ 17 พ.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2557)

ปี พ.ศ. 2558 วารสารได้รับการประเมินคุณภาพและจัดกลุ่มโดยศูนย์ TCI ให้อยู่ในกลุ่ม 1 ของวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รับรองวันที่ 1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2562)

ปี พ.ศ. 2563 วารสารได้รับการประเมินคุณภาพและปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐาน TCI  เป็นกลุ่ม 2 ของวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รับรองวันที่ 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2567)

ในช่วง  ปี พ.ศ. 2562-2563  คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา มีมติเปลี่ยนชื่อวารสารเป็น วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล  ซึ่งจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารออนไลน์เพียงอย่างเดียว และเริ่มใช้ชื่อใหม่ในวารสาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) วารสารได้รับการอนุมัติ หมายเลข ISSN  (online) 2730-2598 ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และเริ่มใช้หมายเลขนี้ในวารสาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

ปี พ.ศ 2565 กองบรรรณาธิการวารสาร ส่งข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐาน TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 

ปี พ.ศ. 2565 วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล ได้รับการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐาน TCI เป็นกลุ่ม 1 (พ.ศ. 2565-พ.ศ. 2567)

ปี พ.ศ. 2566 วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล ออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนเมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม