เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการศึกษาพยาบาล และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพทางด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล โดยบทความที่รับพิจารณาเพื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองและตีพิมพ์ มี 2 ประเภท คือ 

1. บทความวิจัย  ทั้งนี้รวมถึงรายงานผลการทบทวนวรรณกรรมหรือวิคราะห์อภิมาน   และการทำกรณีศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย

2.บทความวิชาการ  เป็นบทความที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการพยาบาลและการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล เช่น บทความจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและการพัฒนาทฤษฎี หรือ วิธีวิทยาการวิจัย  เป็นต้น

วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล เป็นวารสารในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มย่อยด้านการพยาบาลและวิชาชีพด้านสุขภาพ  บทความที่่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณากลั่นกรอง อาจเกี่ยวข้องกับสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1.การพยาบาลทั่วไป  รวมทั้งแนวคิดและทักษะพื้นฐาน ทางการพยาบาล
2.การพยาบาลขั้นสูงและการพยาบาลเฉพาะทาง  และการดูแลผู้ป่วยวิกฤติหรือฉุกเฉิน 
3.การใช้กระบวนการพยาบาล เช่น การประเมินสภาพ  การวินิจฉัยทางการพยาบาลการวางแผนการพยาบาล  เป็นต้น
4.การดูแลสุขภาพครอบครัวและชุมชน 
5.ประเด็น จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ 
6.การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมภาวะผู้นำ และการจัดการ 
7. ทฤษฎีและการวิจัยทางการพยาบาลและการสาธารณสุข
8.การดูแลสุขภาพบุคคลตามช่วงวัย หรือ ตามปัญหาสุขภาพเฉพาะโรค ได้แก่ 

 • การผดุงครรภ์และการคลอด 
 • กุมารเวชศาสตร์ 
 • อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ 
 • สุขภาพจิตและจิตเวช
 • พฤฒวิทยา 
 • โภชนาการและการกำหนดอาหารเพื่่อสุขภาพ 
 • การพยาบาลผู้เป็นโรคมะเร็ง 
 • เภสัชวิทยาทางการพยาบาล 
 • พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล 

กระบวนการพิจารณาบทความ

บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ และไม่ได้อยู่ในสังกัดเดียวกับผู้แต่ง จำนวน 3 ท่าน โดยเป็นการพิจารณาแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind peer reviewed) 

ระยะเวลาการออกเผยแพร่วารสาร

วารสารออกเผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี
 • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
 • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
 • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

นโยบายการเข้าถึงบทความในวารสารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาลอนุญาตให้ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดวารสารทั้งฉบับหรือบทความฉบับเต็มได้ทันทีที่กองบรรณาธิการอัปโหลดขึ้นในเว็บไซต์ของวารสารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

หน่วยงานที่สนับสนุนการผลิตวารสาร

ประวัติของวารสาร 

ปี พ.ศ. 2536 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จัดทำจุลสารครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า จุลสารวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก  รับตีพิมพ์บทความวิจัย และสาระที่น่าสนใจ จุลสารนี้ออกปีละ 4 ฉบับโดยฉบับแรกออกใน ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน โดยมี อาจารย์ปรางทอง เทพนีรมิตร เป็นบรรณาธิการท่านแรก

ปี พ.ศ. 2537 เปลี่ยนชื่อจาก จุลสารวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา เป็น จุลสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ตามการเปลี่ยนชื่อของวิทยาลัยพยาบาล 

ปี พ.ศ. 2539 พัฒนาจากจุลสารเป็นวารสาร ใช้ชื่อว่า วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  โดยมีอาจารย์นภาดล สีหพันธุ์ เป็นบรรณาธิการ  สำนักงานหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้อนุมัติหมายเลขมาตรฐานสากลสำหรับนิตยสาร (International Standard Serial Number [ISSN])สำหรับวารสารคือ หมายเลข ISSN - 0859-4562 ซึ่งได้ใช้ครั้งแรกในวารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2539)

ปี พ.ศ. 2556  วารสารได้รับการประเมินคุณภาพและจัดกลุ่มโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre [TCI])  ให้อยู่ในกลุ่ม 2 ของวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รับรองวันที่ 17 พ.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2557)

ปี พ.ศ. 2558 วารสารได้รับการประเมินคุณภาพและจัดกลุ่มโดยศูนย์ TCI ให้อยู่ในกลุ่ม 1 ของวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รับรองวันที่ 1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2562)

ปี พ.ศ. 2563 วารสารได้รับการประเมินคุณภาพและปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐาน TCI  เป็นกลุ่ม 2 ของวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รับรองวันที่ 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2567)

ในช่วง  ปี พ.ศ. 2562-2563  คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา มีมติเปลี่ยนชื่อวารสารเป็น วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล  ซึ่งจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารออนไลน์เพียงอย่างเดียว และเริ่มใช้ชื่อใหม่ในวารสาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) วารสารได้รับการอนุมัติ หมายเลข ISSN  (online) 2730-2598 ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และเริ่มใช้หมายเลขนี้ในวารสาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

ปี พ.ศ 2565 กองบรรรณาธิการวารสาร ส่งข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐาน TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 

ปี พ.ศ. 2565 วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล ได้รับการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐาน TCI เป็นกลุ่ม 1 (พ.ศ. 2565-พ.ศ. 2567)

ปี พ.ศ. 2566 วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล ออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนเมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม