บทความที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุด

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2567

อันดับที่ 1    นิสรา พรหมมา. (2554). กรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 17(1), 56-68.

อันดับที่ 2    จีรนุช สมโชค ไวท์, ศรัญญา จุฬารี, จันทร์ทิรา เจียรณัย. (2563). บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางช่องท้อง. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล26(1), 231-250.

อันดับที่ 3    จันทร์ทิรา เจียรณัย, อาทินุช เบญจะรักษ์, กนกนาถ กิ่งสันเทียะ, และสุรางคนา พรหมมาศ. (2565). การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: ทฤษฎีการดูแลตนเองและการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีระบบการพยาบาล. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล28(1), e255755.

อันดับที่ 4    ศรัญญา จุฬารี, จันทร์ทิรา เจียรณัย, ศิริพร เพ็ชรโรจน์, ดวงเนตร ชาติพิมาย. (2566). การดูแลแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤต: บทบาทพยาบาลวิกฤต. วารสารสุขภาพและการศึกษพยาบาล29(1), e260853.

อันดับที่ 5    กัญญาณัฐ เกิดชื่น, ยุพาพร จิตตะสุสุทโธ, ชุติมา ปัญญาประดิษฐ์. (2565). บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงตั้งแต่ในโรงพยาบาลสู่การดูแลที่บ้าน. วารสารสุขภาพและการศึกษพยาบาล, 28(1), e256878.