บทความที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุด

อันดับที่ 1    นิสรา พรหมมา. (2554). กรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 17(1), 56-68.

อันดับที่ 2    อโณทัย ผาสุข. (2560). การพยาบาลผู้ป่วยแผลเท้าเบาหวานโดยการฟื้นฟูพื้นแผลแบบผสมผสานร่วมกับหนอนบำบัด: กรณีศึกษา. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 23(2), 80-93.

อันดับที่ 3    สาวิตรี วิษณุโยธิน, และนชพร อิทธิวิศวกุล. (2553). แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 16(1), 5-22.

อันดับที่ 4    วราภรณ์ จิตต์เป็นธรรม. (2554). กรณีศึกษา: การพยาบาลผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีภาวะรกเกาะต่ำและช็อคที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปเพื่อผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 17(1), 69-80.

อันดับที่ 5    นุชพร ดุมใหม่, จันทร์ทิรา เจียรณัย, และสาดี แฮมิลตัน. (2564). บทบาทพยาบาลในการบริหารจัดการยาความเสี่ยงสูง. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล, 27(2), 227-240.