บทความที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุด

อันดับที่ 1    นิสรา พรหมมา. (2554). กรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 17(1), 56-68.

อันดับที่ 2  จันทร์ทิรา เจียรณัย, อาทินุช เบญจะรักษ์, กนกนาถ กิ่งสันเทียะ, และสุรางคนา พรหมมาศ. (2565). การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: ทฤษฎีการดูแลตนเองและการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีระบบการพยาบาล. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล, 28(1), e255755.

อันดับที่ 3 กฤตกร หมั่นสระเกษ, รำไพ หมั่นสระเกษ, และเกวลี หมั่นสระเกษ. (2564). ชีวิตวิถีใหม่กับเทคนิคการดูแลตนเองเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล, 27(1), 206-218.

อันดับที่ 4  มณฑิรา ชาญณรงค์. (2565). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการหลงเหลือภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล, 28(1), e257651.

อันดับที่ 5  สุภาวดี เนติเมธี, และสุเนตร บุบผามาลา. (2565). การดูแลสตรีที่เป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล, 28(1), e256658.