บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางช่องท้อง

ผู้แต่ง

  • จีรนุช สมโชค ไวท์
  • ศรัญญา จุฬารี
  • จันทร์ทิรา เจียรณัย

คำสำคัญ:

การผ่าตัดช่องท้อง, การดูแลผู้ป่วย, บทบาทพยาบาล

บทคัดย่อ

การผ่าตัดช่องท้องเป็นการผ่าตัด เพื่อการตรวจหาความผิดปกติ หรือทำการรักษาโดยการตัดหรือต่ออวัยวะต่าง ๆ ภายในช่องท้อง ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดต้องได้รับการดูแลตามมาตรฐาน ทั้งนี้เพราะการผ่าตัดอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบต่อผู้ป่วยได้ อาทิเช่น มีความวิตกกังวล มีภาวะอุณหภูมิกายต่ำ มีภาวะตกเลือด มีอาการปวดแผลหลังผ่าตัด มีการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด เป็นต้น พยาบาลเป็นผู้ดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยตลอดทุกระยะของการผ่าตัด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พยาบาลจะต้องมีความรู้ และเข้าใจบทบาทของตนเองเพื่อดูแลผู้ป่วยด้วยความมั่นใจและทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย ตลอดจนเกิดผลลัพธ์ที่ดี บทความนี้นำเสนอสาระสำคัญของบทบาทพยาบาลในการให้การพยาบาลเพื่อจัดการภาวะแทรกซ้อนสำคัญที่เกิดกับผู้ป่วยจากการผ่าตัดช่องท้องทั้งในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30