การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความที่่ส่งมารับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือกำลังอยู่ในการพิจารณาของวารสารอื่น
  • ไฟล์บทความที่ส่งเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารถูกสร้างด้วย Microsoft Word
  • ระบุแหล่งเอกสาร (Universal Resource Locator [URL]) เมื่อทำได้
  • เนื้อความในบทความจัดระยะห่างระหว่างบรรทัด เป็นแบบ 1 บรรทัด ใชัอักษร Angsana New ขนาด 14-18 ตามที่ได้กล่าวไว้ใน คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ใช้อักษรเอียงแทนการขีดเส้นใต้ (ยกเว้นที่อยู่ URL) ส่วนแผนภูมิ ภาพวาด หรือตาราง ให้แทรกไปในเนื้อหาตามความเหมาะสม
  • เนื้อความในบทความได้รับการเตรียมโดยยึดตามข้อกำหนดในการจัดรูปแบบบทความและข้อกำหนดในการเขียนบรรณานุกรมของสมาคมจิตแพทย์แห่งอเมริกา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 (American Psychological Association [APA], 6th ed.) ดังที่ได้กล่าวโดยย่อไว้ใน คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
  • หากเป็นการส่งบทความที่อยู่ในส่วนที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อกันและกัน โปรดทำตามคำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าได้มี การปกปิดชื่อ แล้ว
  • ได้ส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์มาพร้อมกับ หนังสือนำส่งผลงานวิชาการ และหากเป็นบทความวิจัยได้แนบสำเนาหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาพร้อมด้วย

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมายังเวบไซต์ของวารสารนี้จะมีการใช้เพื่อจุดประสงค์ของวารสารดังที่ได้กล่าวไว้เท่านั้น และจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น หรือส่งต่อให้บุคคลอื่น