กรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง

ผู้แต่ง

  • นิสรา พรหมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยอย่างมาก ในประเทศไทยพบว่าอัตราความชุกของโรคเบาหวานในประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป เท่ากับร้อยละ 9.6 และจากสถิติของโรงพยาบาลโนนสูง ในปี 2554 พบว่ามีผู้ป่วยที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกเป็นโรคเบาหวานจำนวนมากถึง 2,318 คน และมีผู้ป่วยที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงและควบคุมไม่ได้ถึง 611 คน (ร้อยละ 26.45) การศึกษาเฉพาะกรณีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม โดยให้ญาติในครอบครัวได้ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ป่วย ให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ กรณีศึกษา คือ ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 64 ปี  มาโรงพยาบาลด้วยอาการ ใจสั่น อ่อนเพลีย  ระดับน้ำตาล  279  mg/dl  ผู้ศึกษาได้ศึกษาผู้ป่วยเป็นระยะเวลา 3 เดือน (กันยายน  -พฤศจิกายน 2553)  พบว่า ผู้ป่วยมีปัญหาเสี่ยงต่อภาวะช็อก การดูแลตนเองไม่ถูกต้อง เสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า และผู้ป่วยและสามีวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่  จึงได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับโรค และได้ติดตามเยี่ยมบ้าน ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมกับโรค ยังมีอาการชาบริเวณปลายมือปลายเท้าเป็นบางครั้ง แต่ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ และเนื่องจากผู้ป่วยเป็นโรคนี้มานานจึงขาดแรงจูงใจในการดูแลตนเอง อีกทั้งบ้านของผู้ป่วยไกลแต่ไม่มีญาติที่จะพามาที่โรงพยาบาลได้ ทำให้ผู้ป่วยรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง  และไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ รายงานการศึกษากรณีศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับพยาบาลในการให้การพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.