ประสบการณ์อาการ กลวิธีจัดการอาการและผลลัพธ์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4*

ผู้แต่ง

  • พิชญาณัฏฐ์ แก้วอำไพ
  • สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
  • นพวรรณ พินิจขจรเดช

คำสำคัญ:

โรคไตเรื้อรัง, ประสบการณ์อาการ, กลวิธีจัดการอาการ, ผลลัพธ์

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มีรูปแบบการประเมิน และจัดการอาการที่ชัดเจน การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ประสบการณ์อาการ กลวิธีจัดการอาการ และผลลัพธ์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4 ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 78 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามประสบการณ์อาการ กลวิธีจัดการอาการและผลลัพธ์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4 พัฒนามาจาก The Memorial Symptom Assessment Scale ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่คล้ายกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ทดสอบค่าความเที่ยงโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบากได้ค่า .78 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์อาการสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อ่อนเพลีย (ร้อยละ 66.7) ปวดตามร่างกาย (ร้อยละ 65.4) ปัสสาวะเป็นฟอง (ร้อยละ 48.7) ปัสสาวะบ่อย (ร้อยละ 41) และผิวแห้ง (ร้อยละ 41) กลุ่มตัวอย่างจัดการกับอาการอ่อนเพลีย ด้วยการนอนและนั่งพัก  อาการปวดตามร่างกายใช้วิธีนวด  อาการผิวแห้งใช้วิธีทาโลชั่น แต่ไม่ได้จัดการกับอาการปัสสาวะเป็นฟองและปัสสาวะบ่อย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมจัดการอาการด้วยตนเองก่อนการใช้ยาหรือพึ่งพาหัตถการทางการแพทย์ ภายหลังการจัดการอาการพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาการดีขึ้น ผลการศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนากลวิธีจัดการอาการที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละบุคคล เพื่อการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30