ปัจจัยทำนายสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • อติพร สำราญบัว
  • เบญจมาศ ทำเจริญตระกูล

คำสำคัญ:

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล, สมรรถนะการใช้ยา, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

สภาการพยาบาลพัฒนาหลักสูตรการใช้ยาเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น การศึกษาเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสอนส่งเสริมความรู้ รูปแบบการสอนส่งเสริมเจตคติ รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทักษะการสืบค้น กับสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล 2) ศึกษาปัจจัยทำนายสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4  ปี จำนวน 324 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 1) แบบประเมินรูปแบบการสอนส่งเสริมความรู้
2) แบบประเมินรูปแบบการสอนส่งเสริมเจตคติ 3) แบบประเมินรูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะ 4) แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 5) แบบประเมินทักษะการสืบค้น และ 6) แบบประเมินสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับดี ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสมรรถนะการใช้ยาของนักศึกษาพยาบาลคือ รูปแบบการสอนส่งเสริมความรู้ (r = .369, p < .01) รูปแบบการสอนส่งเสริมเจตคติ (r = .478, p < .01) รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะ (r = .374, p < .01) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (r = .410, p < .01) ทักษะการสืบค้น (r = .494, p < .01) และตัวแปรทุกตัวยกเว้นรูปแบบการสอนส่งเสริมเจตคติ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะการใช้ยาได้ร้อยละ 38.2 (p < .000) ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-30