การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ผู้แต่ง

  • ศิริธร ยิ่งเรงเริง
  • ประกริต รัชวัตร์

คำสำคัญ:

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด, เด็ก, คุณภาพชีวิต, คำแนะนำ

บทคัดย่อ

     เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมักมีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทีมสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลควรให้ข้อมูลและคำแนะนำ เกี่ยวกับ สาเหตุ อาการ การรักษา ผลที่จะเกิดตามมา การปฏิบัติตัวและการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความสามารถของบิดามารดาในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดได้สอดคล้องกับอาการและความรุนแรง ตลอดจนให้เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดสามารถดำเนินชีวิตภายใต้ข้อจำกัดทางกาย นอกจากนี้พยาบาลควรทำการประเมินคุณภาพชีวิตเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและความต้องการช่วยเหลือสนับสนุนทั้งจากบิดามารดาและตัวเด็กป่วย ตามช่วงอายุและระดับของการเจริญเติบโต เพื่อเข้าใจในสถานการณ์เจ็บป่วยของเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads