การพัฒนาโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย MapHR

ผู้แต่ง

  • ดวงเนตร ธรรมกุล
  • ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
  • อัจศรา ประเสริฐสิน

คำสำคัญ:

development, operational training program, healthy happy workplace

บทคัดย่อ

    การพัฒนาโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย MapHR มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมฯ โดยประเมินจากความต้องการจำเป็นในการจัดอบรมฯ 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ด้วย MapHR กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ที่ทำหน้าที่ด้านบุคลากร หรือนักสร้างสุของค์กร จากองค์กรภาคเอกชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและมีข้อมูลในฐานข้อมูลตรวจสอบสุขภาวะองค์กร จำนวน 55 คน จาก 29 องค์กร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบความรู้การเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะด้วย MapHR มีค่าสัมประสิทธิ์ของคอนบราคแอฟฟ่า (α) เท่ากับ 0.341 และ 2) โปรแกรมอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 2.1) เอกสารคู่มือก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะก้าวไปเป็น Happy Workplace และ 2.2)ชุดฝึกออกแบบกระบวนการสร้างสุขในองค์กร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน t-test และ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
    ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ผลการเปรียบเทียบความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ผลการประเมินประสิทธิผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้จากการถอดบทเรียน พบว่าสิ่งที่ได้รับมีความคุ้มค่า ได้ความรู้ ได้เข้าใจเครื่องมือที่ใช้ ในการตรวจสอบสุขภาวะองค์กร ได้เครือข่าย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทราบสภาวะขององค์กร รู้จักจุดแข็ง จุด อ่อนขององค์กร เพื่อนำาไปปรับปรุง ผู้เข้าอบรมเห็นควรจัดอบรมในลักษณะแบบนี้ต่อไป และเครือข่ายที่เกิดขึ้น ควรจะมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน รวมทั้งการสร้างสุขในองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญและควรมีการจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการสร้างสุขสำหรับคนในองค์กรสืบไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads