การสำรวจความเข้าใจและทัศนคติของญาติเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

ผู้แต่ง

  • ดลใจ จองพานิช
  • เชษฐา แก้วพรม
  • เพ็ญนภา พิสัยพันธุ์
  • ลลนา ประทุม

คำสำคัญ:

การพยาบาลมารดา, ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด, ความฉลาดทางสุขภาพจิต

บทคัดย่อ

    ความเข้าใจที่ถูกต้องและการมีทัศนคติที่ดีของญาติเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดถือเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในกลุ่มญาติของหญิงหลังคลอด กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติของหญิงหลังคลอดที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 439 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแบบสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด และแบบสำรวจทัศนคติต่อหญิงที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ผลการศึกษาพบกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80 เห็นว่าปัจจัยด้านจิตสังคมเป็นสาเหตุสำาคัญของการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด และส่วนใหญ่เห็นว่าการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัวจะช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ ในประเด็นความคิดเห็นต่อหญิงหลังคลอดที่มีภาวะซึมเศร้าพบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีต่อหญิงหลังคลอดที่มีปัญหาทางจิต อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มตัวอย่างยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในบางประเด็น ผลการศึกษาชี้ให้เห็นความจำเป็นในการให้สุขภาพจิตศึกษาเชิงรุกแก่ญาติของหญิงหลังคลอดเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads