บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • ประสพ อินสุวรรณ

คำสำคัญ:

บรรยากาศองค์การ, คุณภาพชีวิตการทำงาน, พยาบาลวิชาชีพ

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้เป็นเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำางานของพยาบาลวิชาชีพในกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ทำาการศึกษากลุ่มประชากรพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจำานวน 41 คน ในระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2556 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ คุณภาพชีวิตในการทำางาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่องานพยาบาลวิชาชีพ การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือโดย ผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาซ ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ Pearson Product Moment Correlation Coeffcient ผลการศึกษาพบว่าระดับคุณภาพชีวิตการทำางานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ระดับปานกลาง ( X = 3.56,SD = 0.36) การศึกษาระดับบรรยากาศองค์การพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับสูง (X= 3.73, SD = 0.39) และผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำางานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่ามีความสัมพันธ์ ระดับสูงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (r = .796, p < .001) ปัญหาและอุปสรรคที่สำาคัญคือ ค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ และมีการทำางานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงภัย ข้อเสนอแนะ ควรพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่ เหมาะสมตามภาระงานและความเสี่ยงภัยและจัดสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานความปลอดภัย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads