ผลการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการปฏิบัติ กิจกรรม 5ส หอพัก ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • สุชาฎา คล้ายมณี
  • คนึงนิตย์ พงษ์สุวรรณ์
  • พรพักตร์ ชมกลาง
  • วัชรี อาภาธีรพงศ์

คำสำคัญ:

5ส, การให้ข้อมูลย้อนกลับ, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

    การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส หอพักของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ นักศึกษาที่พักอยู่ในหอพัก ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง มีนาคม 2554 จำานวน 471 คน เก็บข้อมูลโดยสังเกต การปฏิบัติกิจกรรม 5 ส หอพักของนักศึกษา ก่อนให้ข้อมูลย้อนกลับและหลังให้ข้อมูลย้อนกลับ 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ1 เดือน ตามแบบสังเกตและแบบบันทึกข้อมูลย้อนกลับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดย ทดสอบ ความแปรปรวนทางเดียว ไคสแคว์ จัดกลุ่มและวิเคราะห์เนื้อหา

    ผลการวิจัยพบว่าคะแนนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส หอพักของนักศึกษา หลังให้ข้อมูลย้อนกลับสูงกว่าก่อนให้ข้อมูลย้อนกลับ คือเพิ่มจาก 11.2 เป็น 13.8, 13.8 และ 14.1 คะแนนตามลำาดับ (เต็ม 20 คะแนน) คะแนน การปฏิบัติกิจกรรม 5ส หลังให้ข้อมูลย้อนกลับครั้งที่ 1, 2 และ 3 แตกต่างจากก่อนให้ข้อมูลย้อนกลับกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สัดส่วนของห้องที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์การปฏิบัติดี และห้องที่อยู่ในเกณฑ์ต้อง ปรับปรุง (37.6%) หลังให้ข้อมูลย้อนกลับครั้งที่ 1, 2 และ 3 (61.3%, 58.1%และ 51.6 %) แตกต่างกันกับก่อนให้ ข้อมูลย้อนกลับอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

    แสดงถึงผลการให้ข้อมูลย้อนกลับครั้งนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 5ส หอพัก ของนักศึกษาไปในทางที่ดีขึ้น หากมีการปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกิดความเคยชินและติด เป็นนิสัย ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมหอพักให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ นักศึกษามีสุขอนามัยที่ดี มีระเบียบ วินัยตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิชาชีพพยาบาลต่อไป

Downloads