การพัฒนารูปแบบการจัดการพยาบาลผู้ป่วยรายกรณีสำหรับการดูแลผู้ป่วย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

ผู้แต่ง

  • กฤษดา จวนวันเพ็ญ
  • บุญทิพย์ สิริธรังศรี
  • บุญจง แซ่จึง

คำสำคัญ:

การพัฒนารูปแบบ, การจัดการดูแลผู้ป่วยรายกรณี, ผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

บทคัดย่อ

    การวิจัยเชิงพรรณานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในสถาบันโรคทรวงอก 2) พัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในสถาบันโรคทรวงอก 3) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยรายกรณีที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่พัฒนาขึ้น เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และใช้เทปบันทึกเสียง ผู้ให้ข้อมูล มี 2 กลุ่ม เลือก
แบบเฉพาะเจาะจง คือ 1) กลุ่มพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยรายกรณีสำาหรับการดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามหัวใจตายเฉียบพลัน ประกอบด้วย ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและผู้ให้บริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2) กลุ่มประเมินความเหมาะสมในการนำรูปแบบที่สร้างขึ้นไปใช้ ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ตรงในการจัดการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จำานวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) สถาบันมีแนวทางการจัดการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย แต่การดำาเนินการยังขาดการประสานและส่งต่อระหว่างทีมสหวิชาชีพ 2) รูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 2.1 องค์ประกอบด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล 2.2 ด้านผู้ให้บริการหรือทีมสหวิชาชีพ 2.3 ด้านผู้รับบริการหรือผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย 2.4 ด้านชุมชนหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน 3) รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับบริบทของสถาบันโรคทรวงอก โดยมีค่าคะแนนความเชื่อมั่นโดยรวมทุกมิติเท่ากับร้อยละ 90.19

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads