การชะลอไตเสื่อมจากวัยผู้ใหญ่ถึงวัยผู้สูงอายุ

  • มณีรัตน์ จิรัปปภา
Keywords: ไตเสื่อม, ผู้สูงอายุ

Abstract

    โรคไตเรื้อรังพบเป็นปัญหาสำคัญก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยเฉพาะอายุเลย 30 ปีขึ้นไปไตจะเสื่อม เนื่องจากปริมาณเลือดไปเลี้ยงไตลดลงและมีการลดปริมาณของหน่วยไตลง ปัจจัยเสี่ยงได้แก่พฤติกรรมสุขภาพและการเจ็บ
ป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ การใช้ยาไม่ถูกต้อง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน วิธีการที่ได้ผลดี คือ การ
ป้องกันและรักษาโรคดังกล่าวก่อนที่จะเกิดไตเสื่อมเรื้อรัง เช่น การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพไต มีวิถีชีวิตที่ลดปัจจัยเสี่ยงโรคไตเสื่อม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ส่งเสริมการทำางานไตลดลง ดังนั้น การค้นหาและคัดกรองบุคคล
ที่มีความเสี่ยงต่อไตเสื่อมในระยะแรก รวมทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงจำาเป็นเพื่อควบคุมโรคและช่วยเหลือไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

Downloads

Download data is not yet available.