ความรู้ ทัศนคติ และความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

Authors

  • ปานทิพย์ ปูรณานนท์

Keywords:

knowledge, attitude, readiness, ASEAN community

Abstract

    การเตรียมความพร้อมอาจารย์และนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจำเป็นต้องมีแผนการดำเนินงานที่สอดรับกับสภาพการณ์ปัจจุบันของอาจารย์และนักศึกษา การวิจัยแบบสำรวจนี้จึงมุ่งศึกษาความรู้ ทัศนคติ
และความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์พยาบาล (N=40 คน) และนักศึกษาพยาบาล (N=182 คน) เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิและการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือวิจัยได้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและหาค่าความเที่ยง
แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในกลุ่มอาจารย์ได้ .72 และกลุ่มนักศึกษาได้.76 แบบสอบถามทัศนคติต่อการเป็นประชาคมอาเซียนกลุ่มอาจารย์ได้ .78 และกลุ่มนักศึกษาได้ .83 และแบบสอบถามความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียน กลุ่มอาจารย์ .85 และกลุ่มนักศึกษาได้ .90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับพอใช้ (45%,x̄=6.64, SD=1.42) ทัศนคติต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดี (60%,
พร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดี (52.5%, x̄=3.77, SD=0.63) นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับควรปรับปรุงและควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (62.64% ,
SD=1.63) ทัศนคติต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดี(63.19%, x̄=3.51, SD=0.64) และความพร้อมต่อ
การเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับพอใช้ (73.07%, x̄=2.91, SD=0.71)

    ความรู้และความพร้อมของอาจารย์และนักศึกษาต่อการเป็นประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ถึงควรปรับปรุง ดังนั้น ความรู้และความพร้อมของอาจารย์และนักศึกษาจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ส่วน
ทัศนคติอยู่ในระดับดี ดังนั้น จึงควรปลูกฝังให้อาจารย์และนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads