การมีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรคจากการมีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

  • รำไพ หมั่นสระเกษ
  • วราพร ตัณฑะสุวรรณะ
  • จงกลณี ตุ้ยเจริญ
Keywords: การมีส่วนร่วม, ปัญหาอุปสรรคจากการมีส่วนร่วม, การดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

Abstract

    การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม ปัญหาอุปสรรคจากการมีส่วนร่วม ใน
การดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จำาแนกตาม
ตำาแหน่ง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ในปีการศึกษา 2556 จำานวน 66 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเอง มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .97 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว (One – way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79 , SD = 0.61 ) ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม (
การมีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรที่มีตำแหน่งต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ (p < .05) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า วิทยาลัย ควรพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ใน 3
กระบวนการ คือ การควบคุมคุณภาพภายใน การตรวจสอบคุณภาพ และ การประเมินคุณภาพ

Downloads

Download data is not yet available.