บทบาทพยาบาล: การทำงานผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล

  • ยุพิน เพียรมงคล
Keywords: การทำงานผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ, มะเร็งปากมดลูก, การผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล

Abstract

การทำงานผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะภายหลังการผ่าตัดจะพบบ่อยในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล การทำงานผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะรวมถึงการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ การสูญเสียความรู้สึกในการขับถ่ายปัสสาวะ กระเพาะปัสสำวะมีความตึงตัวน้อยเกินไป และกระเพาะปัสสาวะมีความตึงตัวมากเกินไป ถึงแม้ว่าภาวะการทำงานผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะจะไม่เป็นอันตราย ถึงชีวิตต่อผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล แต่อาจส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
ได้ การทดสอบการทำงานของกระเพาะปัสสาวะเป็นบทบาทอิสระของพยาบาลและสามารถแก้ไขภาวะการ
ทำงานผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอลได้

Downloads

Download data is not yet available.