ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้ป่วยซึมเศร้าที่กำลังรับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

ผู้แต่ง

  • จิรัฐิติกาล ดวงสา
  • ภัทระ แสนไชยสุริยา

คำสำคัญ:

ภาวะmetabolic syndrome, ผู้ป่วยซึมเศร้า

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่กำลังรับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช
นครินทร์มีภาวะ metabolic syndrome เพิ่มขึ้น การศึกษานี้จึงทำเพื่อสำรวจภาวะ metabolic syndrome และ
ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะ metabolic syndrome ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจำนวน 320 คน ที่กำลัง
รับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิง
พรรณนาแบบภาคตัดขวางเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ป่วยซึมเศร้าที่กำลังมารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก
(ทั้งผู้ป่วยซึมเศร้าใหม่และเก่า) อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ
แบบสอบถาม และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพได้แก่ เครื่องชั่งน้ำหนัก ที่วัดส่วนสูงสายวัด รอบเอวเครื่องวัดความดันและชุดเจาะเลือดตรวจหา Triglyceride Cholesterol และ Fasting Blood Sugar โดยเครื่องตรวจวัดสารเคมีในเลือด ยี่ห้อ Vitrosรุ่น 250 ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557

ผลการวิจัยพบความชุกของภาวะ metabolic syndrome ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับการรักษาที่แผนก
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ metabolic
syndrome อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p≤0.05 คือการกินยารักษารักษาโรคซึมเศร้า Tolvon และ Sertraline ดังนั้นจึงควรมีการประเมินและเฝ้าติดตามภาวะนี้ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

Downloads