ผลตามของรูปแบบการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อโมเดลโค้งพัฒนาการของความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล

  • ดวงเนตร ธรรมกุล
  • สุวิมล ว่องวาณิช
  • นงลักษณ์ วิรัชชัย
Keywords: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ, รูปแบบการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, โมเดลโค้งพัฒนาการ

Abstract

การวิจัยศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่ออัตราการเปลี่ยนแปลง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลและตรวจสอบพัฒนาการของความ
รู้ ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพใช้การวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 190 คน
เข้าร่วมโดยอาสาสมัคร เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวัด 3 ครั้ง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์โมเดลโค้ง พัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมีอิทธิพลต่ออัตราการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05ผลการตรวจสอบพัฒนาการของความรู้ ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
พบว่า คะแนนตั้งต้นของทัศนคติ มีอิทธิพลต่อคะแนนตั้งต้นพฤติกรรมฯ และคะแนนพัฒนาการทัศนคติ
มีอิทธิพลต่อคะแนนพัฒนาการพฤติกรรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนพัฒนาการความรู้ฯ ไม่มี
อิทธิพลต่อคะแนนตั้งต้น คะแนนพัฒนาการของทัศนคติ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

Downloads

Download data is not yet available.