ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง2

  • พนิตนาฎ ชำนาญเสือ
  • จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ
Keywords: ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป, นักศึกษาพยาบาล

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของนักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 2กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 2 กำลังศึกษาอยู่ปีการศึกษา
2557 สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จำนวน 300 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบวัดภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.88 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 2 โดยรวมอยู่ในระดับสูงและมีภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปจำแนกตามรายด้านทั้ง 4
ด้านอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์เฉลี่ยเป็น 3.99 (SD = 0.45) รองลงมาคือด้าน การสร้างแรงบันดาลใจ เฉลี่ยเป็น 3.91 (SD = 0.48) และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลเฉลี่ยเป็น
3.91 (SD = 0.50) และคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านการกระตุ้นทางปัญญาเฉลี่ยเป็น 3.85 (SD = 0.53)การเปรียบ เทียบภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือข่าย
ภาคกลาง2ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างระดับชั้นปีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่.05

Downloads

Download data is not yet available.