ภาวะโภชนาการ การได้รับพลังงานและสารอาหารประจำวันของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

  • วิรดา อรรถเมธากุล
  • พิศมัย อานัญจวณิชย์
Keywords: ภาวะโภชนาการ, พลังงาน, สารอาหาร, นักศึกษาพยาบาล

Abstract

การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการ และการได้รับพลังงานและสาร
อาหารประจำวันของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบบันทึกอาหาร
บริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมง ความถี่การรับประทานอาหาร แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพนักศึกษา คำนวณ การได้รับพลังงานและสารอาหารประจำวันด้วยโปรแกรม INMUCAL สถิติที่ใช้เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 17 - 20 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 102 คน (ร้อยละ 91.2) มีผลการเรียนในระดับปานกลางในช่วง 2.50-2.99 จำนวน 40 คน (ร้อยละ 39.2) ค่าดัชนีมวลกาย
อยู่ในระดับปกติมากที่สุดจำนวน 61 คน (ร้อยละ 59.8) อยู่ในระดับขาดอาหารจำนวน…. คน (ร้อยละ 27.5)
และภาวะอ้วนจำนวน…. คน (ร้อยละ 12.7) นักศึกษาได้รับสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันไม่เพียงพอ คือ
โปรตีน ร้อยละ 36.3 เหล็ก ร้อยละ 93.1 แคลเซียม ร้อยละ 83.3 วิตามินซี ร้อยละ 74.5 ไนอาซิน ร้อยละ 73.5
วิตามินบีหนึ่ง ร้อยละ 70.6 วิตามินเอ ร้อยละ 69.6 และวิตามินบีสอง ร้อยละ 32.4 สัดส่วนของพลังงานที่ ได้รับจากสารอาหารคาร์โบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน เท่ากับ 52:16:31 และพบว่านักศึกษาที่ได้รับปริมาณ
ธาตุเหล็กต่างกันจะมีค่าฮีโมโกลบินต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่าประมาณร้อยละ
80 ของนักศึกษาที่มีโคเลสเตอรอลสูง (มากกว่า 200 mg%) มีการรับประทานอาหารประเภทกรุบกรอบ และ ของทอดสัปดาห์ละ 2 ครั้งขึ้นไป และร้อยละ 55.9 ได้รับพลังงานจากไขมันมากกว่าร้อยละ 30 ของพลังงาน
ทั้งหมด จากผลการศึกษานี้ใช้เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการแก่นักศึกษาที่มีความเสี่ยงหรือมีปัญหสุขภาพโดยการให้แนวปฏิบัติที่เป็นข้อเท็จจริงและชัดเจนแก่นักศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.