การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการวิจัย

ผู้แต่ง

  • ดวงรัตน์ คัดทะเล

คำสำคัญ:

การเรียนการสอนตามสภาพจริง, การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย, Authentic learning, Student-centered learning, Research – based learning

บทคัดย่อ

       การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย (Research – Based Learning: RBL) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการที่มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ ความจริงด้วยตนเองของผู้เรียน เมื่อผนวกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเข้ากับการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ของผู้เรียน จึงเป็นการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในสถานการณ์จริง ร่วมกับการศึกษาเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อแสวงหาความรู้ หรือข้อมูลที่จะแก้ปัญหานั้นๆ ด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณและช่วยฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นการสร้างทักษะชีวิตให้กับตนเอง การเรียนการสอนนี้ มี 4 รูปแบบ คือ 1) ผู้สอนใช้ผลการวิจัยในการสอน 2) ผู้เรียนใช้ผลการวิจัยในการเรียนรู้  3) ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการสอน และ 4) ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้  ข้อดีของการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการวิจัย คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสภาพจริงด้วยกระบวนการวิจัย และได้ความรู้ในศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน  ส่วนข้อจำกัด คือ การสอนโดยวิธีนี้ ผู้สอนต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำวิจัยเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และใฝ่รู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม 

Mixed Style of learning: Research – Based Learning,Authentic learning and Student-centered learning

Abstract

        A teaching style using research-based learning is an appropriate style of teaching and learning process in higher education. It is the process of self-learning which is fundamental in acquiring knowledge. When this process is combined with other forms of learning such as authentic learning, which focusing on the experiences of the students, these mixed styles of learning can help students to learn from real experiences and real situations in conjunction with learning by applying the research process. These mixed learning strategies motivate students to think critically and to gain knowledge that would solve their problems and build their life skills. There are four forms in these mixed teaching-learning styles including 1) Teachers use the results of research on teaching 2) Students use the research findings to learn  3) Teachers use  research process to teach and 4) The students use research process for their learning. The advantages of these mixed styles of learning are that students learn in an actual environment using research process and gaining knowledge at the same time. However, the limitation taught by these mixed methods is that teachers must be knowledgeable, have the ability and experience to do research very well in order to develop the student to become a person who always wants to learn and remain curious. Students are able to gain self-knowledge, have critical thinking, systematic working process, relationship skills, and learn to work as a team.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads