การบริหารโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ผู้แต่ง

  • พิภพ จิตรนำทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การบริหารโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  มีหลักการบริหารที่สำคัญ  3 ประการ  คือ  คุณค่าภายในตนเอง  การทำงานร่วมกัน  และค่านิยมขององค์กร  ซึ่งเป็นหลักการที่ได้มาจากโปรแกรม  Spirituality in Health care  หลักการทั้ง  3  ประการนี้ เริ่มที่การพัฒนาตนเองตามหลักจิตตปัญญา  เพื่อให้เกิดความงดงามภายในจิตใจก่อน  โดยใช้วิธีทางจิตวิทยา  ในที่สุดเกิดความเห็นอกเห็นใจ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเกิดขึ้นเอง  มาจากจิตที่สงบ  เมื่อทุกคนในองค์กรมีการพัฒนาตนเองแล้ว  จะเริ่มพัฒนาทีม  โดยเน้นเทคนิคการสื่อสารที่ดีมีความคิดทางบวกกับคนและกับงานแล้วจึงสร้างค่านิยมในการทำงานร่วมกัน การบริหารแบบมีส่วนร่วม  ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนา  ส่งเสริมความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  ทุกคนในองค์กรจะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร  ผลที่เกิดกับการให้บริการต่อผู้รับบริการจะเป็นการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

 

Abstract

Hospital administration focusing on humanistic care consisted of three domains; self-esteem, teamwork, and value of organization.  These domains come from Spirituality in Health Care program, started with personal spiritual. After developing mind by psychology method, health care teamwork will appear. Communication techniques which are dialogue, deep listening, and reflection will use to develop team work and value of the Hospital. The value, especially, partnership will encourage everyone feel as a part of the organization, effects to clients receiving effective humanistic care.

Downloads

Download data is not yet available.