การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานบนฐานของการวิจัยที่สร้างเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของนิสิตพยาบาล

  • รุจิระชัย เมืองแก้ว
  • ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
  • ชำนาญ ปาณาวงษ์
Keywords: รูปแบบการเรียนการสอน, สมรรถนะด้านการวิจัย, รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฐานของการวิจัย, Instructional Model, blended learning, research-based learning, research competency

Abstract

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานบนฐานของการวิจัย

ที่สร้างเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของนิสิตพยาบาล

 

รุจิระชัย เมืองแก้ว พย.ม.*

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์  ค.ด.**

ชำนาญ ปาณาวงษ์ กศ.ด.***

 

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานบนฐานของการวิจัยที่สร้างเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของนิสิตพยาบาล โดยดำเนินการ 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการเรียนการสอน ตอนที่ 3 ทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนกับนิสิตพยาบาลจำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) และตอนที่ 4 ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที และการวิเคราะห์เนื้อหา

              ผลการวิจัย พบว่า 1)  ความต้องการจำเป็นที่ควรพัฒนานิสิตพยาบาล คือ ความรู้ในการพยาบาล ความรู้ในกระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการวิจัย การจัดการความรู้ การประเมินผลงานวิจัย การใช้ประโยชน์จากความรู้เชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน การเผยแพร่ความรู้ และแนวทางการพัฒนาที่ควรพัฒนานิสิตพยาบาล คือ การใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนแบบออนไลน์โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการเรียนรู้ร่วมกันของนิสิตพยาบาล 2)  รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี 6 องค์ประกอบ คือ ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เนื้อหา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 3)   ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า นิสิตพยาบาลมีความรู้ในการพยาบาลหลังเรียนสูงกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (M=29.60 คะแนนเต็ม 40 คะแนน) นิสิตพยาบาลมีความรู้ในการวิจัยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (M=27.73 และ 22.53 ตามลำดับ)  และ  4)  รูปแบบการเรียนการสอนสามารถใช้พัฒนาสมรรถนะการวิจัยของนิสิตพยาบาลในด้านความรู้ในการพยาบาล  และด้านความรู้ในการวิจัย และควรปรับปรุงในด้านการจัดเวลาเรียนและระบบการเรียนแบบออนไลน์ให้สมบูรณ์ขึ้น

 

คำสำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน สมรรถนะด้านการวิจัย รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฐานของการวิจัย

 

The Development of Blended Learning Instructional Model Based on Research-Based Learning Approach to Enhance Research Competency of Nursing Students

 

 RujirachaiMuangkaew M.N.S.*

ChaiwatSutthirat Ph.D.**

ChamnanPanawong Ph.D.***

 

Abstract

                   The objectives of this research was to develop an instructional model through the use of blended learning instructional model based on research-based learning in order to enhance research competency ability of nursing students. This study was a research and development study with procedures following 4 phases; Phase 1: Studying the need assessment and basic data. Phase 2: Constructing the instructional model. Phase 3: Studying the results from the Quasi-experimental instructional model, with a sample of 30 nursing students from cluster sampling. Phase 4: Evaluating the instructional model. Statistics used for data analysis were mean, standard deviation, one sample t-test and content analysis.

              The research results were as follows: 1) The assessment and basic data for developing the instructional model included nursing content, research process, evidence based nursing ,presentation and developing process are components of the blended learning instructional model , research-based learning and collaborative learning. 2) The developed instructional model consisted of six components 3) The nursing content was higher than 70% significant difference at the .05 level (M=29.60 from 40) and abilities to research competency of nursing students after being taught by the instructional model were higher than before significant difference at the .05 level (M=27.73, 22.53 respectively) and 4) The instructional model can develop nursing content and abilities to research competency.

 

Keywords: Instructional Model, blended learning, research-based learning, research competency

Downloads

Download data is not yet available.