การแต่งตําราไม่ใช่เรื่องยาก หากบริหารจัดการให้ดี

  • บุญทิพย์ สิริธรังศรี
Keywords: การแต่งตำรา, ความสำเร็จ, การบริหารจัดการ, Writing, Successful textbooks, Efficient management

Abstract

บทคัดย่อ

           การแต่งตำราเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็น หากผู้ประสงค์จะแต่งตำรามีเนื้อหาสาระ มีหลักฐานเชิงประจักษ์และมีประสบการณ์อย่างเพียงพอในเรื่องที่จะเขียน รวมทั้งมีหลักการและเทคนิคการเขียน ย่อมสามารถแต่งตำราได้  แต่การแต่งตำราให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะตำราทางการพยาบาลซึ่งเป็นวิชาชีพที่ผู้สอนต้องมีภารกิจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เขียนจึงจำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้การแต่งตำราประสบความสำเร็จ ในขณะที่ภารกิจก็ดำเนินไปได้  นอกจากนั้น ยังต้องการการสนับสนุนด้านการให้เวลาและให้โอกาสจากผู้บริหารร่วมด้วย  จะช่วยเสริมให้การแต่งตำรานั้นประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากอย่างที่คิด

คำสำคัญ: การแต่งตำรา  ความสำเร็จ การบริหารจัดการ

Writing textbooks successfully is not hard:  It’s required efficient management

Boontip Siritarungsri, Ph.D.

Abstract

             To impart the body of knowledge needed for each profession, writing textbooks is truly considered both science and art for authors who have in hand, contents, empirical evidences as well as sufficient experiences related to the textbooks to be written.  In addition, principles and techniques “how to write” are also required in producing successful textbooks, particularly, the nursing profession where academic theory and nursing practice must be carried out concurrently.  It is therefore, required efficient management by the nursing textbooks authors as assigned job and writing textbooks would have to be done concurrently.   Moreover, active support from executive in terms of time and opportunity will certainly ensure the achievement of writing textbooks which is not too hard to write as you think.

Keywords:  Writing, Successful textbooks, Efficient management

Downloads

Download data is not yet available.