ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติ: บทบาทพยาบาลในการประเมินและการดูแล

ผู้แต่ง

  • อนุชา ไทยวงษ์
  • มลฤดี แสนจันทร์
  • วรรณชาติ ตาเลิศ
  • ศักดา สมพร้อม
  • รุ่งทิวา แปงใจ

บทคัดย่อ

ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติเป็นภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อย เกิดจากการลัดวงจรหรือวิ่งวนซ้ำของการส่งสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจ มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อมีเหตุกระตุ้นและหายไปในระยะเวลาอันสั้น บางรายมีอาการรุนแรงอาจทำให้การบีบตัวของหัวใจไม่มีประสิทธิภาพ การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอ เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ในรายที่รุนแรงอาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิตได้ พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการประเมินโดยเฉพาะในช่วงระยะแรก เพื่อให้ผู้ป่วยรับการรักษาและการดูแลที่มีประสิทธิภาพอย่างทันท่วงที ลดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิตได้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ ความหมาย อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยกระตุ้น กลไกการเกิด การวินิจฉัยและการรักษา รวมถึงเสนอแนะบทบาทพยาบาลในการประเมินและการดูแล

คำสำคัญ: ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติ, การประเมิน, การดูแล, การพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-18

Most read articles by the same author(s)