เผยแพร่แล้ว: 2019-07-22

ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติ: บทบาทพยาบาลในการประเมินและการดูแล

อนุชา ไทยวงษ์, มลฤดี แสนจันทร์, วรรณชาติ ตาเลิศ, ศักดา สมพร้อม, รุ่งทิวา แปงใจ

206-213