อัตราการเกิดเลือดออกในโพรงสมองในผู้ป่วยทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น

Main Article Content

วัลภา อุดชาชน

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ภาวะเลือดออกในโพรงสมองเป็นภาวะที่พบบ่อยในทารกแรกเกิดก่อนกำหนดโดยเฉพาะทารกน้ำหนักน้อยกว่า 1,500 กรัมและเป็นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของอัตราการพิการและอัตราการตาย


วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของภาวะเลือดออกในโพรงสมอง ปัจจัยเสี่ยง อาการและอาการแสดง การรักษาและภาวะแทรกซ้อน ในทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลขอนแก่น


วิธีการศึกษาและผู้ป่วย: เป็นการศึกษาข้อมูลแบบย้อนหลังเชิงพรรณนา โดยรวบรวมทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่มีภาวะเลือดออกในโพรงสมอง ตั้งแต่  1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น


ผลการวิจัย: ทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่ได้ตรวจคัดกรองภาวะเลือดออกในโพรงสมองทั้งหมด 44 ราย โดยเป็นทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่เกิดในโรงพยาบาลขอนแก่น 37 ราย (84.1%) และทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการส่งต่อ 7 ราย (15.9%), 9 (20.5%), 1 (2.3%), 4 (9.1%) และ 1 (2.3%) ราย ตรวจพบมี IVH ระดับ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ โดย 6 รายเป็น significant IVH (ระดับ 2-4) และ 38 ราย  เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ (IVH ระดับ 0-1) ปัจจัยที่มีผลกับการเกิด significant IVH อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งใน multivariate logistic regression analysis ได้แก่ Moderate birth asphyxia ที่นาทีที่ 1 (p value 0.006), Severe birth asphyxia และ Moderate birth asphyxia ที่นาทีที่ 5 (p value 0.01 และ 0.001 ตามลำดับ), Shock (p value 0.012), NEC (p value 0.008) และ Blood pH   ≤  7.25 (p value 0.035) รวมทั้งทารกที่ได้รับการรักษาโดยให้ Rapid Sodium bicarbonate, ETT suction และ Inotropic drug  (p value 0.024, 0.001 และ 0.024 ตามลำดับ)


สรุป: การศึกษานี้ยังคงสนับสนุนความจำเป็นในการตรวจคัดกรองภาวะเลือดออกในโพรงสมองทารกเกิดก่อนกำหนด เพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็ว และตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเป็นอันตรายต่อสมองมากขึ้น


คำสำคัญ: เลือดออกในโพรงสมอง,ทารกแรกเกิด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

Volpe, JJ. Intracranial hemorrhage: Germinal matrix-intraventricular hemorrhage. In: Neurology of the Newborn, 4th Ed, WB Saunders, Philadelphia, 2001. P. 428.

Fabres J, Carlo WA, Phillips V, Howard G, Ambalavanan N. Both extremes of arterial carbon dioxide pressure and the magnitude of fluctuations in arterial carbon dioxide pressure are associated with severe intraventricular hemorrhage in preterm infants. Pediatrics. 2007 Feb; 119 (2): 299-305.

Goddard-Finegold, J. Pharmacologic prevention of intraventricular hemorrhage. In: Current Topics in Neonatology. Hansen, TN, McIntosh, N (Eds), WB Saunders, Philadelphia, 1997. P. 170.

Jn HC, Graber JJ, Hill JL, Alaish SM, Voigt RW,Strauch ED. Surgical necrotizing enterocolitis and intraventricular hemorrhage in premature infants below 1000 g. J Pediatr Surg. 2006 Aug; 41(8): 1425-30.

Grant A, Glazener, CM. Elective caesarean section versus expectant management for delivery of the small baby. The Cochrance Database of Systemic Reviews 2001, Issue 2. Art. No.: CD000078. DOI: 10.1002/14651858. CD000078.

Hinz SR, Slovis T, Bulas D, Van Meurs KP, Perritt R, Stevenson DK; Interobserver reliability and accuracy of cranial ultrasound scanning interpretation in premature infants. J Pediatr. 2007 Jun; 150 (6): 592-6, 596.e 1-5.

Hagmann CF, Halbherr M, Koller B, Wintermark P, Huisman T, Bucher HU; Swiss Neonatal Network. Interobserver variability in assessment of cranial ultrasound in very preterm infants. J Neuroradiol. 2011 Dec; 38 (5): 291-7.

Fanaroff AA, Stoll BT, Wright LL, Carlo WA, Ehrenkranz RA, Stark AR, et al. Trends in neonatal morbidity and mortality for very low birthweight infants. Am J Obstet Gynecol. 2007; 196 (2): 147.e1.

Ment LR, Oh W, Ehrenkranz RA, Philip AG, Vohr B, Allan W, et al. Low-dose indomethacin and prevention of intraventricular hemorrhange: a multicenter randomized trial. Pediatrics 1994. 93:543-50.

Hansen A, Leviton A. Labor and delivery characteristics and risks of cranial ultrasonographic abnormalities among Canadian neonatal intensive care unit. J Pediatr 2001; 138: 525-37.

Grant A, Glazener C. Elective cesarean section versus expectant management for delivery of the small baby (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3. Oxford: Update software 2001.

Papile LA, Burstein J, Burstein R, Kuffler H, Koops B. Relationship of intravenous sodium bicarbonate infusions and cerebral intraventricular hemorrhange. J Pediatr. 1978 Nov; 93 (5): 834-6.

Simmons MA, Adcock EW 3rd , Bard H, Battaglia FC. Hypernatremia and intracranial hemorrhage in neonates. N Engl J Med 1974; 291: 6-10.

Perlman JM, McMenamin JB, Volpe JJ. Fluctuating cerebral blood flow velocity in respiratory distress syndrome. Reltion to the development of intraventricular hemorrhage. N Engl J Med. 1983 Jul; 309 (4): 204-9.

Gleissner M, Jorch G, Avenarius S. Risk factors for intraventricular hemorrhage in a birth cohort of 3721 premature infants. J perinal Med 2000; 28: 104-10.

Vohr B, Mant LR. Intraventricular hemorrhage in the preterm infant. Early Hum Dev 1995; 42: 209-33.

Cools F, Offringa M. Metaanalysis of elective high frequency ventrilation in preterm infants with respiratory distress syndrome. Arch Dis Fetal Neonatal Ed 1999; 80: F15-F20.

Garcra-Prats JA, Porcianoy RS, Adams JM, Rudolph AJ. The hyaline membrane disease intraventricular hemorrhage in very low birth weight infants: perinatal aspects. Acta Paeiatr Scanol 1982; 71: 79-84.

Marba ST, Caldas JP, Vinagre LE, Pessoto MA. Incidence of periventricular intraventricular hemorrhage in very low birthweight infants: a 15-year cohort study. J Pediatr (RioJ). 2011 Nov-Dec; 87 (6): 505-11.

Perlman JM, Hill A, Volpe JJ. The effect of patent ductus arteriosus on flow velocity in the anterior cerebral arteries: ductal steal in the premature newborn infant. J Pediar. 1981 Nov; 99 (5): 767-71.

ปัญจพร เกียรติกุลกำจร. ความจำเป็นของการตรวจคัดกรองภาวะเลือดออในโพรงสมองทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์. วิทยานิพนธ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด. แพทยสภา. 2554.