เผยแพร่แล้ว: 2019-07-15

การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST ยก ในบริบทโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

จุลินทร ศรีโพนทัน, วิไลพร พิณนาดิเลย์, ปรมาภรณ์ รัตนะวงศะวัต, กนกวรรณ เจริญศิริ, นิสากร วิบูลชัย, มลฤดี แสนจันทร์

23-30