บรรณาธิการสวัสดีครับชาวสาธารณสุขที่รักทุกท่าน ทุกสี่เดือนเราก็พบกันครั้ง วารสารโรงพยาบาลมหาสารคามเข้าสู่ปีที่ 14 แล้ว ฉบับนี้เป็นฉบับแรกประจำปี 2560 คือเป็นฉบับประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยจะเห็นได้ว่าประชากร เด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว และระดับการตายของประชากรลดลง ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นแม้แต่ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ ยังได้กำหนดไว้ในช่วงเวลา 5 ปี (2557 - 2561) ว่า “ประเทศไทยจะต้องมีผลงานวิจัยและข้อมูลที่มีคุณภาพด้านผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง” งานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุควรผสมผสานไปสู่สังคมที่ผสานกลมกลืนระหว่างคนทุกวัย และปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับผู้สูงอายุการสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ การวิจัยและพัฒนาวิชาการเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญต่อความเจริญเติบโตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความรู้ ดังนั้นการสร้างผลงานวิจัย จึงมีความสำคัญ เพื่อสะท้อนความสามารถในการดำเนินการพัฒนาบทบาทของบุคลากรในแต่ละองค์กร ผลงานวิจัยอาจถือ เป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเป็นบันไดแห่งการพัฒนางานวิชาการ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำเอกสารดัชนีวิจัยบันไดสู่การพัฒนาประเทศ ของทุกปีเพื่อมุ่งให้ผู้เกี่ยวข้องทางการวิจัยและประชาชนสามารถรับทราบและนำข้อมูลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน การตีพิมพ์วารสารจึงเป็นอีกช่องทางที่ทำให้บุคลทั่วไปรับทราบข้อมูลการวิจัย วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม จึงขอทำหน้าที่เป็นสื่อและช่องทางของการนำผลงานวิจัยของท่านสู่บุคลากรในแวดวงสาธารณสุขและประชาชนต่อไป

                                                                                                                           นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ
                                                                                                                                            บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2019-07-15

การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST ยก ในบริบทโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

จุลินทร ศรีโพนทัน, วิไลพร พิณนาดิเลย์, ปรมาภรณ์ รัตนะวงศะวัต, กนกวรรณ เจริญศิริ, นิสากร วิบูลชัย, มลฤดี แสนจันทร์

23-30