ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อ Helicobacter pylori กับการตรวจ Narrow Band Imaging

ผู้แต่ง

  • สัจจชน ช่างถม
  • อภิชิต วิรัชพงศานนท์
  • พรพิระ จิตต์ประทุม
  • อังกูร อนุวงศ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์      ศึกษาลักษณะของ gastric mucosal patterns จาก NBI กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ H.Pylori ที่มีอาการปวดแน่นท้อง (Dyspepsia)

ระเบียบวิธีวิจัย  การวิจัยนี้ Prospective cohort study ในผู้ป่วย 377 คนที่มีอาการปวดแน่นท้อง (Dyspepsia) และได้รับการตรวจด้วยวิธีส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนในโรงพยาบาลตำรวจ ระหว่าง 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยใช้ลักษณะของ gastric mucosal patterns จาก NBI ในผู้ป่วย dyspepsia โดยวิเคราะห์ sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value

ผลการศึกษา ผู้ป่วยจำนวน 377 คน เป็นเพศชาย 197 คน (52.2%) เพศหญิง 180 คน (47.8%) โดยมีอายุเฉลี่ยที่ 59.8 ปี และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เฉลี่ยเท่ากับ 25.5 kg/m2, rapid urease test ให้ผลบวก จำนวน 74 คน และให้ผลลบ จำนวน 303 คน โดยการตรวจ NBI นั้นพบว่ามี normal gastric mucosal pattern จำนวน 294 คน (78%) และ abnormal gastric mucosal pattern รวมทั้งหมด 83 คน (22%) เมื่อหาความสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ H.pylori โดยใช้ผล rapid urease test แล้วจะมีค่า sensitivity 87.8% (95%CI 78.2%- 94.3%), specificity 94.1 % (95%CI 90.8%- 96.4%), positive predictive value 78.3% (95%CI 67.9%- 86.6%), negative predictive value 96.9% (95%CI 94.3%- 98.6%) และมีค่า disease prevalence 19.6% (95%CI 15.7%- 24%),Negative likelihood ratio=0.13 , Positive likelihood ratio=14.79

สรุป การใช้ NBI ในการตรวจผู้ป่วย Dyspepsia จะทำให้สามารถเห็นพยาธิสภาพของกระเพาะอาหารได้ดียิ่งขึ้นกว่าการตรวจด้วยกล้องส่องทางเดินอาหารส่วนบนแบบปกติ ซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่าย หรือทำให้คนไข้บาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีประโยชน์ทั้งในการติดตามการรักษา หรือยืนยันตำแหน่งพยาธิสภาพเพื่อใช้ในการตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติม

คำสำคัญ : กระเพาะอาหารอักเสบ, แบคทีเรียเฮลิแบคเตอร์โพโลไร, กล้องบีเอ็นไอ, ปวดท้อง, กล้องส่องกระเพาะอาหาร

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chey WD, Wong BC. American College of Gastroenterology guideline on the management of Helicobacter pylori infection. The American journal of gastroenterology. 2007;102(8):1808-25.

McColl KE. Clinical practice. Helicobacter pylori infection. The New England journal of medicine. 2010;362(17):1597-604.

Uemura N, Okamoto S, Yamamoto S, Matsumura N, Yamaguchi S, Yamakido M, et al. Helicobacter pylori infection and the development of gastric cancer. The New England journal of medicine. 2001;345(11):784-9.

Mannath J, Ragunath K. Narrow band imaging and high resolution endoscopy with magnification could be useful in identifying gastric atrophy. Digestive diseases and sciences. 2010;55(6):1799-800.

Gono K, Obi T, Yamaguchi M, Ohyama N, Machida H, Sano Y, et al. Appearance of enhanced tissue features in narrow-band endoscopic imaging. Journal of biomedical optics. 2004;9(3):568-77.

Tahara T, Shibata T, Nakamura M, Yoshioka D, Okubo M, Arisawa T, et al. Gastric mucosal pattern by using magnifying narrow-band imaging endoscopy clearly distinguishes histological and serological severity of chronic gastritis. Gastrointest Endosc. 2009;70(2):246-53.

Bansal A, Ulusarac O, Mathur S, Sharma P. Correlation between narrow band imaging and nonneoplastic gastric pathology: a pilot feasibility trial. Gastrointestinal Endoscopy. 2008;67(2):210-6.

Ezoe Y, Muto M, Horimatsu T, Minashi K, Yano T, Sano Y, et al. Magnifying narrow-band imaging versus magnifying white-light imaging for the differential diagnosis of gastric small depressive lesions: a prospective study. Gastrointestinal Endoscopy. 2010;71(3):477-84.

Yagi K, Saka A, Nozawa Y, Nakamura A. Prediction of Helicobacter pylori status by conventional endoscopy, narrow-band imaging magnifying endoscopy in stomach after endoscopic resection of gastric cancer. Helicobacter. 2014;19(2):111-5.

Fock KM, Ang TL. Epidemiology of Helicobacter pylori infection and gastric cancer in Asia. Journal of gastroenterology and hepatology. 2010;25(3):479-86.

Alaboudy AA, Elbahrawy A, Matsumoto S, et al. Conventional narrow-band imaging has good correlation with histopathological severity of Helicobacter pylori gastritis. Dig Dis Sci. 2011;56:1127–1130.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-25