รายงานการสอบสวนโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษา ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

บัณฑิต พิทักษ์
สุรสิทธิ์ ศรีวิรัตน์
สมบูรณ์ แพนสมบัติ
กฤษดา น้อยสุวรรณ
ญานีกร สีสุรี
ศิริพร พูลมี

บทคัดย่อ

ความเป็นมา : วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกิงได้รับแจ้งทาง Facebook กลุ่ม SRRT เมืองมหาสารคาม จากงานระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม       โรงพยาบาลมหาสารคามว่า มีผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 1 ราย ผู้ป่วยเรียนอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ทีม SRRT ตำบลเกิ้งร่วมกับทีม SRRT เมืองมหาสารคาม ดำเนินการสอบสวนโรคระหว่าง วันที่ 23 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2560


วัตถุประสงค์ : เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและการระบาดของโรค หาเชื้อที่เป็นสาเหตุและแหล่งแพร่เชื้อของการระบาด และควบคุมการระบาดของโรค


วิธีการศึกษา : ศึกษาระบาดเชิงพรรณนา โดยศึกษาข้อมูลสถานการณ์โรคมือเท้าปากของประเทศไทย จังหวัด มหาสารคามและอำเภอเมืองมหาสารคาม ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม โดยใช้นิยามคือ เด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็ก โรงเรียนประถม ศึกษาและชุมชนตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม ที่มีแผลในช่องปากหรือมีผื่นที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และก้น ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2560 ทำการตรวจยืนยันทางห้องปฎิบัติการ โดยเก็บ Throat swab จากผู้ป่วยจำนวน 7 ราย โดยวิธี RT-PCR และตรวจแยกเชื้อไวรัส และสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคใน ศูนย์พัฒนาเด็ก โรงเรียนประถมศึกษาและบ้านผู้ป่วย


ผลการสอบสวน : ในปี พ.ศ.2560 สถานการณ์การระบาดของโรคมือเท้าปากในระดับประเทศ จังหวัดและอำเภอ เมืองมหาสารคามมีแนวโน้มสูงขึ้น อัตราป่วย เท่ากับ 41.62, 41.83 และ 33.82 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ จากการ สอบสวนโรคพบผู้ป่วยยืนยัน 7 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 18 ราย อัตราป่วยในศูนย์พัฒนาเด็ก ร้อยละ 15.1 โรงเรียนประถมศึกษา ร้อยละ 10 รายแรกเริ่มป่วยวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 รายสุดท้ายวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการ 2 ราย พบสารพันธุกรรมของไวรัส EV 71 subgroub B5 การมีกิจกรรมและการเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวมาร่วมกัน เป็น ปัจจัยที่เกิดการะบาดในครั้งนี้


สรุป : การระบาดของโรคมือเท้าปากจากเชื้อ EV-71 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนประถมศึกษาและในชุมชน หลัง จากทำการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษา รวมทั้งการทำ ความสะอาดห้องเรียนและอุปกรณ์ของเล่น ไม่ พบผู้ป่วยเพิ่มเติม แต่ในชุมชนยังพบผู้ป่วยเพิ่มจากการที่เด็กไปเรียนในโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตเทศบาลเมืองที่ยังมีการระบาด ของโรค


คำสำคัญ : โรคมือ เท้า ปาก, Enterovirus 71, การสอบสวนโรค

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาพิเศษ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. ผลการเฝ้าระวังเชื้อ ก่อโรคทางห้องปฎิบัติการและปัจจัยทางระบาด วิทยาในผู้ป่วยกลุ่มโรคติดเชื้อระบบสมองและ ประสาท กลุ่มโรคปาก เท้า มือ กลุ่มอาการไข้หวัดใหญ่ ปี พ.ศ. 2557 - 2559. กรุงเทพฯ : บริษัท ฮีซ์ จำกัด; 2560.

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม. รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือน มิถุนายน 2560. เอกสารอัดสำเนา; 2560.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม. รายงานเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมิถุนายน2560. เอกสารอัดสำเนา; 2560.

สำนักงานระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โรคมือ เท้า ปาก. (ม.ป.ท.). [เข้าถึงเมื่อ 23 มิ.ย.560]. เข้าถึงได้จาก http://www.boe.moph. go.th/fact/Hand-Foot-Mouth.htm.

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. สรุปสถานการณ์โรคและภัยที่สำคัญประจำสัปดาห์ ที่ 26. เอกสารอัดสำเนา; 2560.