เผยแพร่แล้ว: 2019-07-15

สถานการณ์ขยะและการจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ดิษฐพล ใจซื่อ, เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์, ณฐพร คำศิริรักษ์, สัมฤทธิ์ ขวัญโพน, อาภรณ์รัตน์ เนาวะดี, ธรรวรา ตันติกุลวัฒนกิจ

38-46

รายงานการสอบสวนโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษา ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

บัณฑิต พิทักษ์, สุรสิทธิ์ ศรีวิรัตน์, สมบูรณ์ แพนสมบัติ, กฤษดา น้อยสุวรรณ, ญานีกร สีสุรี, ศิริพร พูลมี

47-56

รูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยสูงอายุก่อนให้การระงับความรู้สึก เพื่อผ่าตัด ของวิสัญญีพยาบาล

ลัดดาวัลย์ พรรณสมัย, จันศรี อุจันทึก, วราภรณ์ จีนเจนกิจ, นุชนาฎ บุโฮม, ปานทิพย์ ปูรณานนท์, อัจฉรา มีนาสันติรักษ์

76-89

รูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยสูงอายุก่อนให้การระงับความรู้สึก เพื่อผ่าตัด ของวิสัญญีพยาบาล

ลัดดาวัลย์ พรรณสมัย, จันศรี อุจันทึก, วราภรณ์ จีนเจนกิจ, นุชนาฎ บุโฮม, ปานทิพย์ ปูรณานนท์, อัจฉรา มีนาสันติรักษ์

76-89

ชุดนวัตกรรมส่งเสริมการบริหารแขนและไหล่หลังการผ่าตัดเต้านม : จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การสร้างนวัตกรรม

อนุชา ไทยวงษ์, นฤมล เอนกวิทย์, วิรัตน์ดา สาระโภค, นัธทวัฒน์ อุราแก้ว, นฤมล จิตสวา, น้ำฝน แผ้วพลสง, เบญจวรรณ จันที, มาลินี ปฏิทันโต, ลักขณา รัตนพลแสน, สุนิสา มาแก้ว

114-124